Advokáti a notáři

Mgr. Jaroslav Zuska, advokát

Nabízím advokátní služby v českém i anglickém jazyce. Zaměřuji se na licenční smlouvy a franchising, ochranu průmyslového a duševního vlastnictví, občanské, obchodní, bytové či pracovní právo. Nabízím zastupování během řešení sporů, vypracování soudních a ...

JUDr. Jakub Sýkora, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na bytové, obchodní, občanské, pracovní, insolvenční, exekuční či stavební právo. Zastupuji před soudy a sepisuji smlouvy.

Právní Poradna Online

Právní poradna on-line je právní poradenskou službou naší advokátní kanceláře k řešení právních problémů. Právní poradna je zde pro Vás.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Advokátní kancelář Mgr. Josef Berka

Nabízím advokátní služby v oblasti generální praxe. Poskytuji právní poradenství v anglickém, českém a ruském jazyce.

Brzy zavírá (v 16:00)

JUDr. Veronika Cerovská, advokátka

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního, trestního a autorského práva. Sepisuji licenční a jiné smlouvy. Specializuji se na ochranné známky a patenty. Zajišťuji vymáhání pohledávek. Zastupuji před soudy.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Mgr. Petr Chuchma, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodních společností a družstev. Zaměřuji se na exekuce, rozhodčí řízení a občanské a obchodní právo. Právní služby poskytuji také v anglickém jazyce.

OVM CAR, s.r.o.

Nabízíme oceňování motorových vozidel, znalecké posudky, pojištění pro motorová vozidla, zastupování klientů při vyřizování pojistných událostí.

Mgr. Miroslav Pyskatý

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, exekuční či pracovní právo. Dále se zabývám vymáháním pohledávek, smluvní agendou a převody nemovitostí.

Advokátní kancelář JUDr. Alexandra Nováčková

Poskytujeme kompletní právní služby s generální praxí, ale i s užším zaměřením na právo občanské, rodinné, pracovní, trestní a obchodní, včetně zastupování před soudy či jinými institucemi. Poskytujeme právní služby českým i zahraničním klientům v českém i …

Mgr. Lenka Veselá, advokátní kancelář

Poskytuji služby advokátní kanceláře. Zaměřuji se na občanské, bytové, rodinné, pracovní, nemovitostní a obchodní právo. Nabízím právní pomoc při zakládání společností, s vypracováním smluv, podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním …

Mgr. Kateřina Goldsteinová, advokátka

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodního, rodinného, pracovního a občanského práva. Možnost převodu vlastnického práva k nemovitostem v rámci právní služby při realizaci developerských prjektů.

Mgr. Jan Medek, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti exekucí, rozvodů, společného jmění manželů, obchodních společností a družstev. Zaměřuji se na občanské, bytové, obchodní a trestní právo.

JUDr. Pavel Fidler, advokát

Poskytujeme komplexní právní služby fyzickým i právnickým osobám. Zabýváme se především pracovním, obchodním a rodinným právem i péčí o nezletilé.

Mgr. Kateřina Trnková, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodních společností a družstev. Zaměřuji se na zadávání veřejných zakázek a občanské, obchodní a pracovní právo.

Business place

Poskytujeme kompletní advokátní a notářské služby, coworking, založení společnosti s.r.o., a.s., britské společnosti Ltd. nebo sídla společnostem.

AK JUDr. Raimund Řehořek Hradec Králové

Nabízím služby advokátní kanceláře v oblasti rodinného a trestného práva se specializací na dopravní nehody, rozvody, společné jmění manželů. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Altanesta, s.r.o.

Nabízíme založení s.r.o., prodej ready made firem a obchodních společností. Zakládáme firmy na míru, poskytujeme konzultace v úpravách společností.

Advokátní kancelář JUDr. Helena Nutilová, Ph.D.

Jsem advokátkou poskytující služby v oblasti občanského, rodinného, obchodního, exekučního a správního práva. Specializuji se dále na právo nemovitostí. Mým heslem je dělat advokacii slušně. Služby: CzechPOINT.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

Nabízím služby mediátora a rozhodce. Poskytuji právní a rozvodové poradenství.

Mgr. Bc. Martina Mičánová, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby. Zajišťuji právní poradenství. Zaměřuji se na generální praxi.

Mgr. Martin Sobek, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na e-commerce, fúze a akvizice, cenné papíry, finanční, obchodní či insolvenční právo.

Mgr.Vojtěch Lutišan, advokátní kancelář

Provozuji advokátní kancelář. Zaměřuji se na oblast přestupkového, insolvenčního, občanského, obchodního, rodinného, ústavního a trestního práva. Zabývám se také vymáháním pohledávek.

Mgr. Marie Ivičič Kotlářová, advokátka

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech. …

JUDr. David Jopek, Ph.D., advokátní kancelář

Právní služby poskytuji v oblasti obchodního, občanského, pracovního, procesního, správního, finančního a trestního práva. Nabízím zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, právní porady, sepisování listin, zpracování právních rozborů a další formy ...

Mgr. Jiří Švehla, advokát

Poskytování právních služeb a poradenství, obhajoba ve věcech trestních, zastoupení ve věcech civilních a správních, příprava smluvní dokumentace.

BERNARD LEGAL, s.r.o., advokátní kancelář

Nabízíme právní poradenství z oborů daní, duševního vlastnictví, insolvence, investic, nemovitostí, obchodů a technologií. Zaměřujeme se na evropské právo, pracovní právo, právo hospodářské soutěže, ochranu osobních údajů a zpracování informací, finanční ...

Mgr. Zuzana Zinráková, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby v oblasti generální praxe se zaměřením na anglický i německý jazyk. Zajišťuji vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů, převody nemovitostí a zastupování před soudem i v exekučním řízení. Provádím vymáhání ...

Advokátní kancelář Machová & Novotná

Poskytujeme právní služby v oblasti občanského, rodinného a obchodního práva. Nabízíme zpracování smluvních dokumentů pro převody nemovitostí, zřízení zástavního práva, zajištění pohledávek, zastupování v dědickém řízení a při řešení pojistných událostí či ...

Mgr. Jakub Hrubý, advokát

Provoz advokátní kanceláře. Poskytování právních služeb advokáta a právníka - občanské, obchodní, trestní a správní právo. Zakládání offshore společností. Zaměření na právo veřejných zakázek.

JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., advokátní kancelář

Specializuji se na občanské, obchodní, správní i pojišťovací právo, na cenné papíry, fúze a akvizice, daně, výkony rozhodnutí, exekuce a právo územních samosprávných celků. Služby nabízím v anglickém, německém a ruském jazyce.

JUDr. Jiří Kos, MSc., advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby v oblastech zakládání obchodních společností a zajišťování právní podpory jejich další činnosti, převody nemovitostí či zastupování ve všech druzích občanských, obchodních, pracovních a rodinných sporů. Veškeré advokátní služby ...

Mgr. Martin Začal - advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblastech občanského, obchodního, bytového, pracovního, rodinného, správního, trestního či insolvenčního práva. Dále se zabývám právem životního prostředí i veřejnými zakázkami.

JUDr. Jana Seemanová

JUDr. Jana Seemanová

Poskytování notářských služeb, ověřování, převody nemovitostí (kupní, darovací, směnné smlouvy), obchodní společnosti a družstva - zakládání, změny, rušení, převody, majetkové smlouvy manželů, zástavní smlouvy, osvědčování, výpisy z rejstříků. Služby: ...

Mgr. Klára Gottwaldová, advokátka

Zaměřuji se především na právo pracovní, rodinné, trestní, část práva občanského a základní právní servis pro podnikatele. Rovněž působím jako lektorka pracovního práva.

Pharmservice, s.r.o.

Nabídka poradenských a konzultačních služeb v oblasti léčiv i klinického hodnocení léčiv. Zajištění právního poradenství ve farmacii a klinických testech.

JUDr. Angelici Hrnčířová, advokátní kancelář

Nabízím služby advokátní kalendáře se zaměřením na občanské, bytové, rodinné, trestní, nemovitostí, pracovní a dědické právo. Zajišťuji přípravu pracovních i manažerských smluv a řešení sporů vzniklých z pracovněprávních vztahů soudní i mimosoudní cestou. ...

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. NINA SVOBODOVÁ

Nabízím advokátní služby při zastupování ve všech druzích občanských, obchodních, pracovních i rodinných sporů. Veškeré advokátní služby poskytuji v českém i anglickém jazyce.

JUDr. Hana Zemanová, advokátní kancelář

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na občanské, obchodní a pracovní právo. Zajišťujeme řešení rozvodů a společného jmění manželů. Zaměřujeme se na řízení u nezletilých dětí, jejich péči a výživné. Zajišťujeme právní servis obchodních ...

JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová, advokátka

Advokátka poskytuje právní služby v právu občanském, obchodním, rodinném, trestním, pracovním i veřejném, např. při sepisech smluv, převodech nemovitostí (včetně úschov), v soudních řízeních, při vymáhání pohledávek, v rozvodovém řízení. Kompletní poradenství …

Mgr. Zdeňka Nováková, advokát

Nabídka advokátních služeb, konkrétně generální praxe. Poskytuji právní služby v českém i anglickém jazyce.

Mgr. Helena Hašková, advokát

Nabízím právní poradenství. Řeším občanské, rodinné, pracovní, obchodní právo, nemovitosti, smlouvy, vymáhání pohledávek, rozvod, zastupování u soudu. Zajišťuji zastupování v soudním, dědickém, rozhodčím, exekučním a insolvenčním řízení, nájemní a podnájemní …

Mgr. Zuzana Kalivodová, advokátní kancelář

Nabízím komplexní právní služby zejména v těchto oblastech: právo nemovitostí (tvorba či revize smluv, ověřování podpisů, advokátní úschova), rodinné právo (rozvody, úprava styku s dětmi, stanovení výživného, společné jmění manželů), pohledávky (komunikace s …

Mgr. Šárka Svobodová, advokátka

Poskytuji klientům služby ve všech oblastech práva České republiky spočívající v právních poradách a konzultacích, právních rozborech, sepisu a revizi smluv, sepisu návrhů, žalob a jiných podání, zastupování při mimosoudních jednáních, v řízení před soudy a …

TAUBEL LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Provozujeme advokátní kancelář a poskytujeme právní služby a poradenství v oblasti fúzí a akvizic, bankovního, insolvenčního, soutěžního a pracovního práva. Specializujeme se také na právo nemovitostí, obchodních společností, veřejných zakázek, neziskového ...

Mgr. Šárka Harantová, advokátka

Poskytuji právní pomoc a poradenství v oblasti generální praxe, občanského, obchodního, rozvodového a trestního práva. Pomohu s podáváním žalob a stížností soudům a správním orgánům. Zastupuji v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech. ...

JUDr. Kateřina Dlouhá, advokátka

Poskytuji komplexní právní služby české i zahraniční klientele. Specializuji se na občanské a rodinné právo, právní pomoc nabízím i v oblasti práva obchodního, pracovního a trestního. Klienty zastupuji před soudy či v rozhodčím řízení, vymáhám a správuji ...

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Mgr. Petra Jadrníčková, advokátní kancelář

Nabízím služby advokáta v oblasti generální praxe, občanského, trestního a insolvenčního práva, péče, výživného, nezletilých dětí, rozvodů a společného jmění manželů.

JUDr. Bohumil Vrána, advokát

Provoz advokátní kanceláře. Nabídka advokátních služeb se specializací na pracovní, obchodní i občanské právo, rozvody a společné jmění manželů.

Mgr. Simona Oriničová, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, trestního, rodinného, pracovního a správního práva.