Archivy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Archiv ukládá archiválie a provádí jejich třídění na základě spisového plánu. Vytváří archivní fondy a zpracovává archivní pomůcky. Zpřístupňuje archiválie badatelům z řad univerzity a veřejnosti. Zpracovává publikace z historie VŠB-TUO, studie, články, ...

AS reality, s.r.o.

AS reality, s.r.o.

Správa dokumentů, spisová služba, vedení archivu, skartace dokumentů. Naše služby jsou určeny všem podnikatelským subjektům, obcím, státním organizacím, likvidátorům a insolvenčním správcům. Pronájem kancelářských prostor včetně parkovacích míst.

Regionální muzeum v Mikulově

Regionální muzeum v Mikulově

Regionální muzeum Mikulov spravuje a provozuje zámek a synagogu v Mikulově, památník bratří Mrštíků v Divákách, muzeum v Dolních Věstonicích a také Archeopark v Pavlově. Každý z těchto objektů je unikátní, každý může návštěvníkům nabídnout bohatý program, ...

Podorlická obchodní společnost, a.s.

Jsme komerční spisovna zabývající se zpracováním, uložením a skartací dokladů společností i fyzických osob.

Archiv a knihovna Divadla Husa na provázku

Archiv a knihovna – fond obsahuje více než 4 500 svazků teatrologické literatury, literatury z příbuzných oborů, divadelní hry, periodika, beletrie a také scénáře a programy DHNP. K dispozici je i fond programů divadelních festivalů z více než 20 zemí. Archiv …

ZAVŘENO (Otevírá v 12:00)

ARCHIVUM, s.r.o.

Služby v oblasti archivace, digitalizace a správy dokumentů v České republice. Rozsah nabízených služeb pokrývá celý životní cyklus papírového i elektronického dokumentu – od vzniku až po skartaci.

ČESKÝ ROZHLAS

Archiv je rodinné stříbro Českého rozhlasu. Rozsahem je to jeho největší útvar. V depozitářích tři patra pod zemí je uloženo na 80 tisíc hodin zvukových záznamů a 25 milionů stran písemných materiálů.

TIWO, spol. s r.o.

TIWO, spol. s r.o.

Spisovna splňuje podmínky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb, o archivnictví, pracuje pod metodickým dohledem odborných pracovníků Moravského zemského archivu v Brně, současně spolupracujeme se všemi státními okresními archivy v našem regionu. Předmětem ...

Státní oblastní archiv v Zámrsku

Státní oblastní archiv. Náš archiv zřizuje specializované archivní knihovny podle knihovního zákona ve všech státních okresních archivech a v Zámrsku. Knihovny jsou zaměřeny především na obor archivnictví a regionální historii (včetně periodik).

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Archiv hlavního města Prahy

Shromažďování a uchovávání historických dokumentů, které podávají svědectví o minulosti metropole České republiky od středověku až po současnost. Zaměřujeme se na předarchivní péči, akvizice, evidenci, zpracování a zpřístupňování archiválií.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - Archiv České národní banky

Soustřeďujeme převážně archivní materiál z činnosti bank i písemnosti, které mají vztah k hospodářskému a politicko-ekonomickému vývoji a vztahům.

Daniel Rubeš

Nabízím poskytování informací a shromažďování dat o osobnostech a dílech českých a slovenských umělců. Vydáváme knižní ročenku Uzavřené osudy.

Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií Českého vysokého učení technického v Praze.

DIAMO, státní podnik

Zpracováváme, uchováváme a využíváme archivália našeho podniku.

Archiv Národního technického muzea

Archivace dokumentů k dějinám techniky, vědy, průmyslu, řemesel, podnikání a obchodu.

Archiv Židovského muzea v Praze

V archivu jsou uloženy dokumentace jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 09:00)

Literární archiv Památníku národního písemnictví pobočka Staré Hrady

Zajišťujeme předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zpracování, evidence a zpřístupňování uložených archiválií.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Denealogie Bohemia RNDr. Ilona Kloubcová

Vyhotovování rodokmenů, získávání údajů o předcích z archivních materiálů.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

Shromažďování a zpracování spisového materiálu Akademie věd, archivních fondů předchozích vědeckých institucí a písemných pozůstalostí vědců.

ŠKODA AUTO a.s.

V archivu jsou uloženy materiály dokumentující vývoj firmy od jejich počátků cca 1894 do doby nedávné 2005, v případě propagačních materiálů do aktuální současnosti.

Kancelář prezidenta republiky

Zajišťování archivování dokumentů týkajících se Pražského hradu.

Vysoké učení technické v Brně

Výběr archiválií vzniklých z činnosti zřizovatele ve skartačním řízení a mimo skartační řízení, evidence archiválií v rámci celostátní evidence Národního archivního dědictví, péče o archiválie, jejich uchovávání a zpřístupňování a vlastní badatelská činnost v …

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Archiv společnosti Sokolovská uhelná

Provoz certifikovaného archivu. Uchovávání a zpřístupňování archiválií. K dispozici je 83 archivních fondů a sbírek.

Národní archiv

Správa dokumentů a provoz elektronického archivu. Pořádáme výstavy a exkurze. Kontrolujeme výkon spisové služby.

Státní oblastní archiv v Praze

Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní povahy.

Státní oblastní archiv v Plzni

Správní úřad na úseku archivnictví a spisové služby, přímo řízený ministerstvem vnitra, který slouží k výběru, kontrole a ukládání archiválií.

Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni

Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie.

Archiv města Brna

Uchovávání a zpřístupňování archiválií vzniklých z činností města a ostatních obcí okresu Brna. Provoz digitálního archivu.

Archiv Ministerstva zahraničních věcí

Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií Ministerstva zahraničních věcí.

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru

Specializovaný archiv se zaměřuje na výsledky geodetických a kartografických prací. Nabízíme díla vytvořená rakouským vojenským mapováním z 19. století.

Správní archiv Ministerstva spravedlnosti

Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti, zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie.

Správní archiv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Provádění dohledu na výkon spisové služby u útvarů v řídicí působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Archiv Národní knihovny

Přejímáme do archivní péče a uchováváme archiválie vzniklé z úřední a odborné činnosti Národní knihovny, osobní fondy významných osobností a sbírky.

Úřad vlády ČR

Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií.

INDATA services, s.r.o.

Pronájem depozitářů a archivačních skříní pro úschovu důvěrných dokumentů. Uspořádání a správa interního archivu nebo spisovny. Skartace dokumentů.