Ekologická sdružení

ZO ČSOP Klenice Mladá Boleslav

Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Vedeme oddíl mladých ochránců přírody.

Horní Berounka

Zajištění účasti ochránců přírody ve správních řízeních po celém horním toku řeky Berounky. Ochrana přírodních parků, mokřadů a vodních toků.

Krajina 2000

Snaha o uchování kvality přírodního prostředí Dolního Posázaví.

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

Vytváříme podmínky pro ekologickou výchovou a realizujeme ji. Věnujeme se ochraně přírody a krajiny. Poskytujeme také pomoc se vzděláním studentů základních a středních škol. Do naší nabídky služeb patří enviromentální výchova, průzkumy biodiverzity nebo ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Centrum ochrany přírody

Jsme dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením snažícím se o ochranu zvláště chráněných území. Poskytujeme obecně prospěšnou činnost v oblasti ochrany životního prostředí. Posuzujeme zdravotní stav dřevin. Zajišťujeme tvorbu naučných stezek i biologické …

Densiflora

Provozujeme občanské sdružení pro zachování přírodních a historických hodnot Bílých Karpat. Naší činností je péče o přírodu a o lokality s výskytem kriticky ohrožených druhù fauny a flory. Snažíme se o navrácení kdysi běžných krajových odrůd ovocných stromů …

Ekologické centrum Eko-Land.eu, o.s.

Provozování ekologického centra pro environmentální vzdělávání dětí a mládeže. Snaha o vytváření harmonických vztahů člověka k přírodě, ostatním lidem a sobě samému.

Krajina pod Lázkem o.s.

Sdružení se zabývá zachováním krajinného rázu obce a jejího okolí.

Zelená 10

Provozujeme sdružení s cílem ochrany přírody a krajiny, životního prostředí, památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.

Myslivecké sdružení Stod

Provoz mysliveckého sdružení. Pořádáme společenské a kulturní akce.

Český svaz ochránců přírody, základní organizace - Podorlicko Česká Třebová

Provádíme praktickou terénní ochranu přírody a ekologickou výchovu. Zajišťujeme výsadbu stromků v biokoridorech. Vyvěšujeme a zajišťujeme výrobu, čištění a údržbu ptačích budek. Pro školy poskytujeme pracovní listy.

Občanské sdružení Aktivios

Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel regionu. Mezi naše cíle patří zmírnit stále se zvětšující rozdíly v životní úrovni mezi venkovem a městy, zamezit devastaci venkova a jeho přírody, zamezit odliv ...

ZAVŘENO (Otevírá Čt 07:30)

ZO Českého svazu ochránců přírody Polabí

Péče o krajinu a památky, ochrana životního prostředí. Pořádání táborových pobytů v přírodě, organizování kurzů v oblasti environmentální výchovy. Provoz záchranné stanice živočichů. Pořádání přednášek, exkurzí a výukových programů.

ZO ČSOP Rybák Svitavy

Organizace sdružuje zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Hlavním motivem vzniku byl zejména neutěšený stav v oblasti hospodaření na rybnících v regionu Svitavska a snaha prosazovat lepší ochranné podmínky zejména pro ptactvo, a to nejen na těchto …

Občanské sdružení Chráníme stromy

Jsme nepolitické občanské sdružení a našim hlavním cílem je ochrana stromů v městském prostoru v Pardubicích. bojujeme proti kácení stromů v Tyršových sadech. Požadujeme, aby při obnově parku docházelo ke kácení stromů a odstraňování keřů jen pokud je to ...

Česká společnost vodohospodářská ČSSI

Sdružujeme fyzické osoby a odborníky činných ve všech oblastech vodního hospodářství. Zaměřujeme se na efektivní hospodaření s vodou, podporu rozvoje všech oblastí vodního hospodářství, pořádáme odborné a vzdělávací akce, semináře, konference a exkurse. ...

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Praha

Regionální centrum pořádá vzdělávací programy pro budoucí organizátory zážitkových programů a dětských táborů. Kromě toho v regionálním centru probíhají různé kluby, promítání i přednášky určené pro všechny se zájmem o osobní rozvoj, přírodu a kulturní ...

Základní článek hnutí Brontosaurus Campanula Barbata Jeseníky

Pořádání víkendových a prázdninových akcí pro mladé lidi, jejichž náplní jsou ekologicky prospěšné práce a aktivity.