Zdravotnická sdružení

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Na základě diakonických hodnot pomáháme potřebným a šíříme smysl vzájemné pomoci na Vrchlabsku a Jilemnicku. Používáme k tomu sociální služby (terénní a ambulantní) a principy komunitní práce. Služby pro lidi s postižením, pro seniory i pro rodiny s dětmi. ...

Domov sv. Anežky, o.p.s.

Posláním domova je podporovat lidi se zdravotním postižením v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti a osobní realizace tak, aby mohli žít spokojený život v běžné společnosti. Nabízíme: ubytování v bytech zvláštního určení, pobytovou i ambulantní sociální ...

ERGOTEP CSR INSTITUT o.p.s.

Podporujeme vzdělávání osob se zdravotním postižením.Integrace osob se zdravotním postižením na trh práce.

Joker z. s.

Joker z. s.

Občanské sdružení Joker je rozděleno na dvě části – chráněné dílny a sociálně terapeutické dílny. Chráněné dílny zaměstnávají lidi se zdravotním postižením. Mají pět provozů: rukodělnou dílnu, šicí dílny, bistro Joker, prádelnu a nákup a prodej. V sociálně ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Portus Praha, Z.Ú.

Poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením, zajištění chráněného bydlení, provoz sociálně terapeutické dílny.

RESCUE – záchranná technická a zdravotní služba

Provozujeme neziskovou organizaci, která chce sdružit majitele terénních vozů, kteří jsou ochotni poskytnout schopnosti svého vozu a své dovednosti při krizových a kalamitních situacích ve prospěch těch, kteří pomoc potřebují a to bez nároků na odměnu. IZS ...

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s.

Zajišťování rehabilitace, rekondice, sociálního a zdravotního poradenství, fyzioterapie, logopedické terapie a rekondičních pobytů.

UNIE ROSKA-reg.org. ROSKA Frýdek-Místek,z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Česká společnost pro aterosklerózu

Provoz sdružení lékařů a vědeckých pracovníků z oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. okresní výbor Karviná

Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami.

ILCO ČB, z.s.

Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Členské schůze se konají pravidelně jednou za čtvrtletí, za účasti lékaře, stomasester a zástupců firem dodávajících stomické pomůcky. Čas je vyhrazen i na náměty členů a vzájemné výměně názorů a ...

KLUB STOMIKŮ ILCO KYJOV, z.s.

Nezisková organizace, která sdružuje lidi postižené stomií, vývodem tlustého nebo tenkého střeva. Klub vznikl na základě iniciativy chirurgického oddělení a stomasester. Cílem klubu stomiků je informovat odbornou i laickou veřejnost o stomicích a jejich ...

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

Krajské středisko sociálních služeb pro osoby nevidomé a těžce zrakově postižené. Nabízíme průvodcovskou a předčitatelskou službu, dále služby sociální rehabilitace a sociálně-aktivizační služby.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

ONKO NIKÉ Krnov, z.s.

ONKO NIKÉ je nezisková organizace, která sdružuje pacientky po prodělaném zhoubném onemocnění prsu. Svou činností chce pomáhat ke zlepšení fyzického i psychického stavu těchto žen a pomoci jim překonat těžkou dobu pro prodělané operaci a následném léčení.

BESKYD DZR, o.p.s.

Poskytování ubytování a stravování pro osoby se sníženou soběstačností.

ERGO Aktiv, o.p.s.

Provoz centra odborné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Zdravotníci a záchranáři primární péče

Zajišťujeme zdravotnické asistence společenských, sportovních a jiných veřejných i soukromých akcí. Poskytujeme vzdělávání veřejnosti v praktických i teoretických dovednostech první pomoci formou kurzů, přednášek, prezentací, simulovaných zranění i dalších ...

Ostravský spolek neslyšících

Poskytujeme terénní a ambulantní tlumočnické služby, organizujeme kulturně vzdělávací akce, kroužky ručních prací a pantomimu pro neslyšící.

Mezinárodní sdružení optiků a optometristů, o.s.

Jsme dobrovolné sdružení optiků a optometristů, odborníků z oboru optiky a optometrie. Zabýváme se výzkumem a vývojem v daném oboru.

Rozhledna - poradenské služby pro život s těžkým zrakovým postižením, z. ú.

Nabízíme poradenství pro život s těžkým zrakovým postižením, vzdělávací programy, zážitkové programy, osvětu. Bezplatné poradenské služby jsou zaměřeny jak na samotné nevidomé tak na veřejnost bez zrakového postižení. Forma a rozsah poradenství se domlouvá ...

Futurum F, s.r.o.

Posláním společnosti Futurum F s.r.o. je v rámci sociálního podnikání umožnit osobám s duševním onemocněním.

Liga proti rakovině, sdružení onkologických pacientů a přátel

Poskytujeme služby v oblasti nádorové prevence a zlepšení kvality života nádorově nemocných.

Dětství bez úrazů, o.p.s.

Pomoc pro minimalizaci dětských úrazů. Pořádáme vzdělávací kurzy pro školy a pedagogy. Cílovou skupinou jsou pedagogové I. a II. stupně základních škol, pedagogové středních škol, výchovní poradci, metodici prevence a vychovatelé.

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Ostrov

Provozujeme sdružení osob onemocněné diabetem.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 15:00)

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s.

Poskytujeme poradenské služby neslyšícím a nedoslýchavým nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Dále nabízíme tlumočnické služby.

SAV - Středisko Adiktologického Výzkumu o.s.

Provoz střediska adiktologického výzkumu. Výzkum a vývoj nových metod v oblasti adiktologie a psychedelie.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 13:00)

Občanské sdružení Rain Man

Sdružování rodičů s dětmi postiženými autismem, zajišťování pomoci v oblasti zdravotnictví, školství a jednání s úřady.

Česko-slovenská asociace anti-aging medicíny

Zajišťování informovanosti občanů o předcházení chorobám, jež se projevují s přibývajícím věkem.

Spolek zdravotně postižených v Hulíně

Pořádání zdravotních programů a akcí pro zdravotně postižené občany a seniory. Podpora integrace zdravotně postižených seniorů do společnosti. Nabídka volnočasových aktivit.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČESKÉ REPUBLICE - TEPLICE

Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím, tlumočnické služby, sociální služby a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a nabízíme zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace

Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek.

České sdružení Marfanova syndromu

Sdružujeme lidi s Marfanovým syndromem. Provozujeme chráněnou dílnu zaměřenou na opravy hodin.

Světlo v diabetu

Provoz sdružení věnující se osvětě lidí s cukrovkou, jejich rodinných příslušníků a pečujících osob.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Pharmia, a.s.

Pharmia, a.s.

Aliance nezávislých lékáren, založená na principech rozšířené lékárenské péče. Klíčovým cílem je zkvalitnit úroveň lékárenských služeb a profesního života lékárníků a zároveň zvýšit kvalitu života a zdraví klientů. Pečujeme o vás.

Biofeedback centrum Uh. Hradiště

Nabízíme EEG Biofeedback, terapeutickou metodu umožňující regulaci frekvencí elektrické aktivity mozku s využitím speciálního počítačového programu.

AVALONE

Nabízíme terapii pro dětské domovy, domovy pro seniory, nemocnice i hospice. Provádíme psychoterapie včetně muzikoterapie, taneční a pohybové terapie a zootoerapie. Poskytujeme poradenství i pomoc při realizaci propagace sociálních ústavů.

OTEVŘENO (nonstop)

Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.

Základním posláním spolku je podpora pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Cílem této podpory je vytvořit potřebné podmínky pro důstojný, kvalitní, plnohodnotný život lidí s RS, a tím přispět k jejich žádoucí integraci do společnosti.

Společnost Podané ruce, o.p.s.

Zabýváme se prevencí a léčbou závislostí především na nealkoholických návykových látkách, mezi které patří například závislost na herních automatech. Poskytujeme ambulantní a terénní služby pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách. Nabízíme ...

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s.

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Krajská zdravotní, a.s.

Společnost vznikla transformací pěti nemocnic do jednoho celku, nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, nemocnice Teplice, nemocnice Most a nemocnice Chomutov. Zajišťují komplexní, kvalitní, bezpečnou a dostupnou zdravotní péči. Zaměřují se na …

Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Nestátní zdravotnické zařízení s poskytováním výchovné a zdravotní péče o děti ve věku od 1-4 let.

Prostor plus o.p.s.

Zajišťování terénních programů pro práci s uživateli drog, jejich sociálním okolím i veřejností. Aktivní vyhledávání uživatelů omamných a psychotropních látek, pomoc při zmírňování zdravotního a sociálního rizika.

Fokus Praha - Sdružení pro péči o duševně nemocné

Podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.

Českomoravská jednota neslyšících, občanské sdružení

Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst.

FOKUS České Budějovice

Pomoc a podpora lidem s duševním onemocněním v jejich návratu a uplatnění ve společnosti.