Oborové asociace a komory

Svaz strojírenské technologie

Svaz strojírenské technologie

Podpora a ochrana podnikatelských zájmů svých členů. Zprostředkovatelský servis pro výrobce a dodavatele strojírenské techniky. Spolupořádání mezinárodního veletrhu obráběcích strojů.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Profesní organizace knihkupců a nakladatelů. Cílem je hájit společné zájmy nakladatelů, distributorů knih a knihkupců. Vydává čtrnáctideník Knižní novinky s bibliografickou přílohou, která je nejúplnějším a nejrozsáhlejším soupisem tohoto druhu v ČR.

Českomoravský svaz mlékárenský

Svaz hájí zájmy mlékárenského průmyslu při jednání s orgány státní správy a dalšími organizacemi.

Silikátový svaz

Silikátový svaz

Cílem činnosti svazu v souladu se schválenými stanovami je zejména účinně napomáhat k vytváření optimálních podmínek pro dynamický rozvoj výrobních oborů silikátového průmyslu a hájit společné zájmy svých členů.

Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR

V zájmu svých členů se podílí na tvorbě a realizaci hospodářské a sociální politiky ČR i na její konkretizaci v jednotlivých odvětvích.

Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice

Zvyšování odborné úrovně a hájení zájmů správců konkurzní podstaty, likvidátorů a specialistů na krizové řízení.

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii o.s.

Sdružování profesionálů z řad psychologů a psychiatrů spojující snaha rozvíjet psychoanalytické myšlení.

Česká asociace pojišťoven

Česká asociace pojišťoven

Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven. Jejím posláním je hájit a prosazovat zájmy pojišťoven i jejich klientů a podporovat rozvoj pojistného trhu v České republice.

Cech pro zateplování budov ČR, o.s.

Cech pro zateplování budov ČR, o.s.

Sdružení právnických a fyzických osob podnikatelů činných v oboru zateplování budov.

Okresní agrární komora v Písku

Nabídka podpory podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Syba

Syba

Asociace sdružuje a hájí zájmy subjektů v sektoru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů a strojů v České republice.

Sdružení pro oceňování kvality

Sdružení pro oceňování kvality

Sdružení provádí ověřování kvality výrobků a služeb, propůjčuje značku kvality CZECH MADE, organizuje program Národní ceny kvality ČR. Poskytuje vzdělávací a poradenské služby.

SVAZ CHOVATELŮ PRASAT V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

SVAZ CHOVATELŮ PRASAT V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Svaz chovatelů prasat sdružuje všechny majitele šlechtitelských chovů, kteří pracují s domácím genofondem a řadu chovů z výrobní sféry.

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

Řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Ochrana a podpora oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí.

Jednota tlumočníků a překladatelů

Hájíme profesní, sociální a pracovně právní zájmy členů. Pomáháme jim k dalšímu vzdělávání a informujeme je o pracovních příležitostech.

Český horolezecký svaz

Podporujeme horolezectví včetně skialpinismu. Prosazujeme a zastupujeme zájmy svých členů a členských organizací na oficiální úrovni.

Českomoravská psychologická společnost

Podpora rozvoje psychologie jako samostatné vědecké disciplíny a profese. Šíření odborných psychologických poznatků a zvyšování odborné úrovně členů.

Český plynárenský svaz

Český plynárenský svaz

Poskytujeme základní informace o českém plynárenství, vydáváme odborný časopis, pořádáme konference a semináře s mezinárodní účastí.

Svaz polygrafických podnikatelů

Svaz sdružuje právnické i fyzické osoby, zabývající se polygrafickou a příbuznou výrobou i dodavatele polygrafických technologií a materiálů.

Svaz chemického průmyslu České republiky

Svaz chemického průmyslu České republiky

Jsme nástrojem podpory podnikání v chemii v ČR. Zastupujeme a prosazujeme zájmy chemického průmyslu a zejména zájmy svých členů. Podporujeme rozvoj chemického průmyslu, ochranu životního prostředí, bezpečnost provozů a vstřícné sociální klima.

Unie kosmetiček

Unie kosmetiček

Sdružování profesí, které souvisejí s kosmetikou a poskytování vzdělávání formou seminářů.

PODNIKATELSKÝ SVAZ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V ČR

PODNIKATELSKÝ SVAZ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V ČR

Svaz prosazuje zájmy svých členů v pekařsko-cukrářském oboru vůči vnějšímu prostředí. Plní funkce konzultačního, poradenského a informačního centra v oblasti technologické, technické, výrobní, ekonomické, organizační, právní a v zahraničních stycích.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Asociace byla založena k organizování a podpoře vzájemné spolupráce členů a ke koordinovanému uplatňování společných zájmů. Podporuje, prosazuje a obhajuje oprávněné zájmy a požadavky svých členů.

Agrární komora České republiky

Sdružujeme většinu právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství. Komora byla zřízena zákonem 301/92 Sb. K podpoře podnikatelských aktivit, prosazování a ochraně zájmů svých členů.

Asociace dražebníků České republiky

Sdružování podnikatelských subjektů provozujících živnost dražebníka či některou z činností s ní související.

Asociace znalců a odhadců České republiky, o.s.

Vzdělávání členů, pořádání školení, sympozií, konferencí a společenských akcí.

Svaz českých fotografů

Dobrovolné občanské sdružení fotografů a příznivců fotografie, které navázalo na dlouholetou tradici Svazu Československých fotografů.

Svaz dovozců automobilů

Svaz dovozců automobilů

Sdružení dovozců nových motorových vozidel (osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, motocyklů a autobusů).

Asociace starožitníků

Asociace starožitníků

Poskytování spolupráce při záchraně uměleckých děl a získávání finančních prostředků pro jejich koupi a prezentaci.

Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace

Neziskové sdružení v oblasti šlechtění a semenářství polních a zahradních rostlin. Organizujeme semináře a školení, hájíme práva svých členů i oboru.

Svaz účetních, základní organizace

Dohlížíme na dodržování norem ze strany certifikovaných účetních a zajišťujeme jejich pokračující odborné vzdělávání.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Sdružování členů, vydávání odborných časopisů a poskytování informací v technickém oboru.

Česká slévárenská společnost

Pořádáme přednášky, odborné kurzy a výstavy na téma slévárenství. Usilujeme o dobrou informovanost, rozšiřování vzdělanosti a zvyšování kvalifikace.

Sdružení účetních a daňových poradců

Pořádání vzdělávacích akcí pro účetní, ekonomické, organizační a daňové poradce.

Spolek českých studentů farmacie

Zabýváme se rozšiřováním a doplňováním odborného vzdělání a podporou profesního růstu studentů farmacie.

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR

Podpora efektivního rozvoje chovu ovcí a koz. Vedení plemenných knih ovcí a koz. Zprostředkování odbytu produktů, zejména jatečných jehňat a kůzlat.

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm

Profesní organizace v oboru technických bezpečnostních služeb, autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR a člen evropské asociace EURALARM.

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České Republiky

Provoz sdružení osob působících v automobilovém oboru. Poskytování poradenské služby členům.

Společnost pro srovnávací právo

Pořizování překladů podstatných zahraničních předpisů a sekundární literatury, pořádání přednášek k aktuálním otázkám z této oblasti.

Česká asociace elektronických komunikací o.s.

Česká asociace elektronických komunikací o.s.

Sdružuje provozovatele elektronických komunikačních sítí pro širokopásmové služby, poskytovatele programů a dodavatele technologií. Klade si za cíl přispět k budování informační společnosti v ČR.

Asociace leteckých výrobců

Asociace leteckých výrobců

Jsme nezávislé a nepolitické zájmové sdružení právnických osob. Pokrýváme celé spektrum aktivit, od návrhu, výzkumu a vývoje leteckých systémů a zařízení, přes sériovou výrobu až po údržbu a provoz, včetně marketingu a prodeje.

Česká asociace telekomunikací

Česká asociace telekomunikací

Podpora rozvoje optimálního využívání telekomunikační techniky. Spolupráce s organizacemi podílejících se na vývoji informační, komunikační a bezpečnostní techniky.

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Nabídka služeb asociace zastupující a ochraňující hospodářské zájmy svých členů. Prezentace členských cestovních kanceláří v oficiálním katalogu.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Svaz účetních

Dohlížíme na dodržování norem ze strany certifikovaných účetních a zajišťujeme jejich pokračující odborné vzdělávání.

COOP

COOP

Spotřební družstva v České republice provozují pod značkou COOP síť prodejen potravin.