Oborové asociace a komory

Agrární komora okresu Strakonice

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Analyzujeme trh paliv, maziv a čerpacích stanic v ČR. Provozujeme interní informační technický servis.

Okresní agrární komora Liberec a Jablonec nad Nisou

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Asociace penzijních fondů ČR

Asociace penzijních fondů ČR

Koordinujeme a prosazujeme společné zájmy členů, propagujeme penzijní připojištění.

Grémium majitelů lékáren

Nabídka řešení otázek provozu lékáren, ekonomického, daňového a právního poradenství.

Asociace televizních organizací

Výzkum elektronického měření sledovanosti televize a koordinace výzkumu s jeho realizátorem.

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Sdružení k prezentaci podnikatelských a obchodních zájmů členských společností českého obranného a bezpečnostního průmyslu na domácí i mezinárodní úrovni.

ISACA Czech Republic Chapler

Mezinárodní profesní sdružení zaměřené na oblast auditu, řízení, kontroly a bezpečnosti informačních systémů v České republice.

Mendelův vinařský spolek Šardice

Provoz společnosti, která hájí zájmy pěstitelů vinné révy a výrobců vína.

Český svaz zpracovatelů masa

Zastupujeme zájmy masozpracujícího průmyslu vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU.

Sdružení prodejců mobilních telefonů v České republice

Sdružování prodejců mobilních telefonů a příslušenství za účelem rozvoje podnikatelských aktivit, vzájemné spolupráce a hájení společných zájmů.

Asociace průvodců České republiky o.s.

Sdružujeme kvalifikované průvodce v oblasti cestovního ruchu. Hájíme profesní zájmy členů. Společensky sdružujeme průvodce.

Asociace samostatných odborů

Asociace samostatných odborů

Nabídka prosazování požadavků členů konfederace ve vztahu ke státu, zaměstnavatelským sdružením a jiným subjektům. Zabýváme se obhajobou zájmů.

Federace strojvůdců České republiky

Hájíme pracovní, ekonomické či sociální zájmy svých členů a prosazujeme zvýšenou ochranu jejich života a zdraví.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Nezávislá asociace malých a středních podniků a živnostníků i jejích organizací (svazy, cechy, sdružení apodobné) z celé ČR prosazující jejich zásadní stanoviska a názory vůči vládě, parlamentu a dalším institucím.

ATOK - Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu

ATOK - Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu

Jsme nezisková organizace, sdružující právnické a fyzické osoby operující zejména na straně výroby v oborech textil a oděv. Reprezentujeme a hájíme zájmy svých členů ve vztahu ke státním, nestátním i podnikatelským subjektům.

Česká asociace technických plynů

Česká asociace technických plynů

Podpora a poradenství v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při výrobě, úpravě, skladování, distribuci a používání technických plynů a servisu zařízení pro jejich aplikaci. Spolupráce při přípravě předpisů, norem a směrnic.

Česká Společnost pro nové materiály a technologie

Provoz sdružení se specializací na rozvíjení odborných znalostí v oblasti nových materiálů a technologií a podporu vědeckotechnického rozvoje.

Komora patentových zástupců

Komora patentových zástupců

Nabídka adresáře patentových zástupců. Výčet poskytovaných odborných služeb.

SPDS - APOREKO Svaz průmyslu druhotných surovin

Vykonávání činností ve prospěch odborných, hospodářských, právních a společenských zájmů svých členů.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Jsme nestátní dobrovolná nepolitická organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy.

Svaz vodního hospodářství ČR

Provoz sdružení právnických osob, jehož hlavním předmětem je podnikání ve vodním hospodářství a vytváření podmínek v oblasti hospodářské politiky.

Asociace exportérů

Jsme dobrovolným sdružením hájící zájmy českých exportérů při prosazování průhledného, nediskriminujícího a svobodného podnikatelského prostředí.

Unie výrobců vah České republiky

Zabýváme se reprezentací zájmů svých členů v tuzemsku i v zahraničí, organizací a udržováním styků s tuzemskými i zahraničními výrobci.

Asociace kolegií katolických lékařů České republiky

Jsme dobrovolným sdružením diecézních kolegií katolických lékařů České republiky. Vypracováváme posudky pro státní orgány a profesní organizace.

Asociace pro vodu ČR

Asociace pro vodu ČR

Hlavním úkolem instituce je poskytování expertních, poradenských a konzultačních služeb na úseku vodního hospodářství.

Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky

Poskytování služeb v oblasti urbanismu a územního plánování. Poskytujeme expertní, publikační a konzultační činnost.

Cech elektrické požární signalizace

Cech elektrické požární signalizace

Sdružování výrobců, dovozců a instalačních organizací elektrické požární signalizace.

Česká archivní společnost, o. s.

Česká archivní společnost, o. s.

Podpora odborných aktivit a zájmů archivářů v České republice a jejich uplatnění v archivech.

Česká vakuová společnost

Podpora a rozvoj činnosti z oblasti vakuové fyziky, techniky a jejich aplikací.

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost

Vytváření podmínek pro vědeckotechnický rozvoj ve vodním hospodářství a v souvisejících oborech. Poskytování poradenství v oboru.

Moravín, svaz moravských vinařů

Pořádáme odborná školení, semináře a zájezdy do vinařských oblastí v tuzemsku i zahraničí. Propagace vinohradnictví a vinařství.

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací

Tvorba a harmonizace předpisové základny v oblasti posuzování shody a předkládání stanovisek k nově vydávaným předpisům v souvisejících oblastech.

Asociace pracovníků v regeneraci

Asociace pracovníků v regeneraci

Sdružuje bazény, sauny, maséry, provozovatele, poskytovatele regeneračních služeb, projektanty, školící střediska a dodavatele produktů zdravého životního stylu. Pořádá semináře, konference, exkurze. Podílí se na legislativě a v odborných časopisech.

Cech podlahářů České republiky o.s.

Cech podlahářů České republiky o.s.

Profesní cech, který sdružuje realizátorské podlahářské firmy. Členové jsou rozděleni do 5 sekcí - dřevěné, laminátové, povlakové, textilní a průmyslové podlahy.

Česká společnost pro systémovou integraci, o.s.

Sdružujeme organizace a jednotlivce dodávající nebo využívající informační technologie a informační služby.

Česká advokátní komora

Vykonáváme samosprávu advokacie a chráníme kvalitu právních služeb.

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

stavovská samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Zabýváme se zkvalitňováním tlumočnických služeb pro neslyšící. Pořádáme vzdělávací semináře a přednášky pro tlumočníky a veřejnost.

Klub personalistů České republiky

Jsme občanské sdružení s právní subjektivitou založené podle zákona o sdružování občanů. Zajišťujeme rozvoj lidských zdrojů a jejich řízení.

Komora auditorů České republiky

Sdružení auditorů a právnických osob vykonávajících auditorskou činnost. Komora zveřejňuje seznamy auditorů.

Komora soudních tlumočníků České republiky

Prosazování a obhajování profesních, pracovně právních a sociálních zájmů svých členů.

Sdružení pro výstavbu silnic Praha

Profesní sdružení organizací působících v oboru silničního stavitelství.