Katolické řády

Provincie kapucínů v ČR

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání. V současné době je nás v naší provincii 15 kněží, 15 bratří laiků, 5 bratři juniorů a jeden novic.

Česká kongregace sester dominikánek

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Poskytování ubytování studentkám vysokým škol v Domově sv. Zdislavy. Sestry spolupracují s Radiem Proglas a Diecézní komisí pro zasvěcený život brněnské diecéze. Poskytují duchovní doprovázení snoubencům a ...

Kanonie premonstrátů Teplá

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Prohlídky kláštera s průvodcem, provoz klášterní knihovny (specializované na oblasti teologie, společenských a přírodních věd, jazykovědy a staré literatury), nabídka stálé výstavní expozice Perzekuce …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Klášter dominikánů Olomouc

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovních setkání. Zahrnuje zpovědi, mši svaté, ranní a večerní chvály, modlitby růžence, setkávání dominikánské rodiny, slavnosti, debaty, svěcení, přednášky, pohřby, čtení Písma, přípravu na biřmování a zvěstování ...

Klášter Nový Dvůr

Pořádání náboženských setkání.

Česká provincie Congregatio Jesu

Pořádáme a nabízíme: náboženská setkání, bohoslužby, výuku náboženství (na školách), pastorace, katecheze, svatební obřady, duchovní koncerty, cvičení (se zaměřením na duchovní obnovu), přednášky, péči o mentálně postižené a pacienty s onemocněním dýchacího …

Konvent minoritů v Praze

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v komplexu kláštera minoritů s kostelem. Komplex byl založen již v roce 1332 králem Václavem I.

Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

Mužský řeholní řád, který se věnuje duchovní správě farností, pastoraci poutních míst, koná exercicie a lidové misie ve farnostech.

Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Česká provincie Řádu sv. Augustina

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme tábory pro děti.

Sdružení salesiánských spolupracovníků

Sdružování křesťanů, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi.

Klášter Pražského Jezulátka

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v kostele. V kostele se na středním oltáři vpravo nachází světově proslulá vosková soška Pražského Jezulátka.

Školské sestry sv. Františka Česká provincie

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Péče o nemocné.

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Sebranicích a Litomyšli

Výuka náboženství, organizování volnočasových aktivit a kroužků pro mládež.

Sebranice 1 +

Benediktinské opatství Rajhrad

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v klášteře. Klášter založil kníže Břetislav kolem roku 1045.

Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Možnost pronájmu prostor kláštera pro pořádání koncertů či seminářů.

Konvent karmelitánů Liboc

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Konvent minoritů v Brně

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v chrámě postaveném při minoritském klášteře v historickém centru Brna.

Česká dominikánská provincie

Sdružování jednotlivých konventů a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi na společných vzdělávacích konferencích.

Československá provincie Chudých školských sester naší Paní

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání ženského řeholního řádu.

Misionářky Lásky

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o nemocné.

Konference vyšších představených mužských řeholí České republiky

Sdružování jednotlivých mužských řádů a pořádání společných vzdělávacích konferencí. Posilování vědomí sounáležitosti a solidarity.

Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o nemocné.

Janov-Mendryka 1 +