Nadace a nadační fondy

Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze

Nadace podporuje činnost související se zvyšováním úrovně ve všech oborech studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Podporujeme vynikající studenty pražských vysokých škol, talentované mladé vědecké pracovníky a umělce.

Nadační fond Kociánka

Shromažďování a vynakládání finančních prostředků na zlepšení a zkvalitnění péče o děti a mládež s tělesným postižením.

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Vyhledávání a podpora nadaných středoškolských studentů.

Nadační fond Růže

Podpora působení žen a mládeže ve veřejném a politickém životě.

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Provozujeme národní vzdělávací fond zabývající se koncepčním, analytickým, metodickým, vzdělávacím a poradenským činnostem.

Nadace Občanského fóra

Podpora obnovy a ochrany kulturního dědictví v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky.

Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

Poskytování bezprostřední pomoci při mimořádných událostech, realizace dlouhodobých rozvojových projektů v chudých zemích.

Český nadační fond pro vydru

Cílem nadace je zvýšit toleranci, respekt a zodpovědnost společnosti vůči přírodě a životnímu prostředí.

Komunitní nadace Blanicko - Otavská

Posláním nadace je rozvoj komunitního života. Své poslání naplňuje hledáním, iniciováním a podporou regionálních projektů.

Nadace Racek

Podporujeme šíření křesťanství, sociální, zdravotní a charitativní práce a vzdělávání studentů.

Nadace Sophia

Zabýváme se podporou vzdělávacích akcí, školení a seminářů. Zajišťujeme vytváření i poskytování stipendií a podporujeme stipendijní programy.

Nadace VIA

Podporujeme rozvoj dobrých vztahů a spolupráci mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli.

Česká nadace sportovní reprezentace

Pomáháme sportovcům k získání a rozvíjení sportovní výkonnosti a současně zmírňujeme sociální dopady vyvolané reprezentační sportovní činností.

Česko-německý fond budoucnosti

Podpora porozumění mezi Čechy a Němci. Poskytování finanční podpory partnerským projektům z obou zemí.

FOA - Nadační fond pro ekologické zemědělství, nadační fond

Podpora výchovy, vzdělávání, výzkumu a vývoje v oblasti ekologického zemědělství a ochrany životního prostředí.

Nadační fond Bible 21

Zprostředkování kulturního a duchovního dědictví Bible kralické současné generaci a přispění k naplnění odkazu české reformace.

Nadační fond New Vision for Helping Africa

Podpora humanitární a rozvojové pomoci. Poskytování pomoci místním samosprávám a organizacím v Africe.

Nadace Hnutí Grálu v České republice

Zabýváme se pořádáním veřejných přednášek, seminářů, kulturních akcí a besed na témata životních otázek. Pořádáme vícedenní pobytů pro děti i dospělé.

A TOM - Nadace mírového odkazu vojáka Švejka - naše věc

Nadace pro rozvoj společnosti, zlepšování mezilidských vztahů a vzájemné komunikace mezi národy a etniky.

Nadace Židovské obce v Praze

Ochrana kulturní památek. Rozvoj českých židovských tradic.

Nadační fond Inka

Podporujeme indiánské děti při vzdělání a napomáháme rozvoji peruánského venkova.

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Posláním fondu je podpora projektů a aktivit sociálně zdravotního charakteru a aktivit v oblasti vzdělávání.

Nadační fond dobrý soused

Provozování nadačního fondu, jehož cílem je prohlubovat vzájemné poznávání mezi etnickými a sociálními skupinami, národy a národnostmi menšinami.

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci

Podpora rozvoje komunitního života, především v oblasti vzdělávání, kultury a umění v okrese Vyškov.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Péče o rozvoj architektury, estetickou, technickou, ekonomickou, zdravotní a sociální kvalitu výstavby a jejího průmětu do tvorby životního prostředí.

Nadace českého kubismu

Obnova a ochrana kulturních památek, zejména architektonických staveb a užitného umění designerů první poloviny 20. století.

Veselý senior, nadační fond

Podporujeme nemocné i zdravé seniory. Pomáháme šířit myšlenku aktivního stárnutí.

Lýskův nadační fond

Činnost nadačního fondu zaměřeného na vzdělávání dětí v oblasti hudby a hudební teorie.

Nadace Fr. A. Urbánka

Pořádání koncertů a kulturních akcí. Podpora české hudební a umělecké tvorby.

Nadace Pražské komorní filharmonie

Podporování hudebního tělesa Pražské komorní filharmonie.

Nadační fond Fatum

Provoz nadace podporující děti předčasně zemřelých hudebníků.

Nadační fond Niké

Pomoc všem strádajícím po stránce materiální nebo emociální, podpora jednotlivců v tíživých sociálních či ekonomických situacích.

Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice

Provoz nadace pro podporu činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů v ČR formou grantů. Specializujeme se na zachovávání tradic a výchovy mládeže.

Centre for Central European Architecture

Zajištění propagace a prezentace současné české architektury a architektury středoevropského prostoru. Pořádání výstav.

Nadace Envioptimum

Organizace celostátní soutěže diplomových prací z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí.

Nadační fond Hellenika

Podpora kultury řecké menšiny žijící v Brně a přilehlých oblastech.

Nadační fond Porozumění

Shromažďování prostředků k zajištění a podpoře iniciativ přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji lidských práv a sociálních hodnot.

Nadační fond pro děti

Modernizace výukových prostor, podpora a rozvoj zájmové činnosti.

NEJSI SÁM - YOU ARE NOT ALONE, o.p.s.

NEJSI SÁM - YOU ARE NOT ALONE, o.p.s.

Společnost aktivně pomáhá dětem z dětských domovů i ostatním skupinám postaveným mimo hlavní zájem společnosti formou vzájemné pomoci.

Nadační fond Svaté Kláry

Podpora ochrany práv a svobod osob s mentálním postižením, rozvoj jejich zájmů a schopností a vytváření předpokladů pro jejich společenskou integraci.

Nadační fond Prolomené Ticho

Podpora programů týkajících se provádění kochleárních implantací u sluchově postižených.