Nadace a nadační fondy

Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze

Nadace podporuje činnost související se zvyšováním úrovně ve všech oborech studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Nadace Janua

Podporujeme kulturně etický přístup k životu.

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Podporujeme vynikající studenty pražských vysokých škol, talentované mladé vědecké pracovníky a umělce.

Nadační fond Kociánka

Shromažďování a vynakládání finančních prostředků na zlepšení a zkvalitnění péče o děti a mládež s tělesným postižením.

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Vyhledávání a podpora nadaných středoškolských studentů.

Nadační fond Růže

Podpora působení žen a mládeže ve veřejném a politickém životě.

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Provozujeme národní vzdělávací fond zabývající se koncepčním, analytickým, metodickým, vzdělávacím a poradenským činnostem.

Nadace Občanského fóra

Podpora obnovy a ochrany kulturního dědictví v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky.

Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

Poskytování bezprostřední pomoci při mimořádných událostech, realizace dlouhodobých rozvojových projektů v chudých zemích.

Český nadační fond pro vydru

Cílem nadace je zvýšit toleranci, respekt a zodpovědnost společnosti vůči přírodě a životnímu prostředí.

Komunitní nadace Blanicko - Otavská

Posláním nadace je rozvoj komunitního života. Své poslání naplňuje hledáním, iniciováním a podporou regionálních projektů.

Nadace Racek

Podporujeme šíření křesťanství, sociální, zdravotní a charitativní práce a vzdělávání studentů.

Nadace Sophia

Zabýváme se podporou vzdělávacích akcí, školení a seminářů. Zajišťujeme vytváření i poskytování stipendií a podporujeme stipendijní programy.

Nadace VIA

Podporujeme rozvoj dobrých vztahů a spolupráci mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli.

Česká nadace sportovní reprezentace

Pomáháme sportovcům k získání a rozvíjení sportovní výkonnosti a současně zmírňujeme sociální dopady vyvolané reprezentační sportovní činností.

Česko-německý fond budoucnosti

Podpora porozumění mezi Čechy a Němci. Poskytování finanční podpory partnerským projektům z obou zemí.

FOA - Nadační fond pro ekologické zemědělství, nadační fond

Podpora výchovy, vzdělávání, výzkumu a vývoje v oblasti ekologického zemědělství a ochrany životního prostředí.

Nadační fond Bible 21

Zprostředkování kulturního a duchovního dědictví Bible kralické současné generaci a přispění k naplnění odkazu české reformace.

Nadační fond New Vision for Helping Africa

Podpora humanitární a rozvojové pomoci. Poskytování pomoci místním samosprávám a organizacím v Africe.

Nadace Hnutí Grálu v České republice

Zabýváme se pořádáním veřejných přednášek, seminářů, kulturních akcí a besed na témata životních otázek. Pořádáme vícedenní pobytů pro děti i dospělé.

A TOM - Nadace mírového odkazu vojáka Švejka - naše věc

Nadace pro rozvoj společnosti, zlepšování mezilidských vztahů a vzájemné komunikace mezi národy a etniky.

Nadace Židovské obce v Praze

Ochrana kulturní památek. Rozvoj českých židovských tradic.

Nadační fond Inka

Podporujeme indiánské děti při vzdělání a napomáháme rozvoji peruánského venkova.

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Posláním fondu je podpora projektů a aktivit sociálně zdravotního charakteru a aktivit v oblasti vzdělávání.

Nadační fond dobrý soused

Provozování nadačního fondu, jehož cílem je prohlubovat vzájemné poznávání mezi etnickými a sociálními skupinami, národy a národnostmi menšinami.

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci

Podpora rozvoje komunitního života, především v oblasti vzdělávání, kultury a umění v okrese Vyškov.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Péče o rozvoj architektury, estetickou, technickou, ekonomickou, zdravotní a sociální kvalitu výstavby a jejího průmětu do tvorby životního prostředí.

Nadace českého kubismu

Obnova a ochrana kulturních památek, zejména architektonických staveb a užitného umění designerů první poloviny 20. století.

Veselý senior, nadační fond

Podporujeme nemocné i zdravé seniory. Pomáháme šířit myšlenku aktivního stárnutí.

Lýskův nadační fond

Činnost nadačního fondu zaměřeného na vzdělávání dětí v oblasti hudby a hudební teorie.

Nadace Fr. A. Urbánka

Pořádání koncertů a kulturních akcí. Podpora české hudební a umělecké tvorby.

Nadační fond Fatum

Provoz nadace podporující děti předčasně zemřelých hudebníků.

Nadační fond Niké

Pomoc všem strádajícím po stránce materiální nebo emociální, podpora jednotlivců v tíživých sociálních či ekonomických situacích.

Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice

Provoz nadace pro podporu činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů v ČR formou grantů. Specializujeme se na zachovávání tradic a výchovy mládeže.

Centre for Central European Architecture

Zajištění propagace a prezentace současné české architektury a architektury středoevropského prostoru. Pořádání výstav.

Nadace Envioptimum

Organizace celostátní soutěže diplomových prací z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí.

Nadační fond Hellenika

Podpora kultury řecké menšiny žijící v Brně a přilehlých oblastech.

Nadační fond Porozumění

Shromažďování prostředků k zajištění a podpoře iniciativ přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji lidských práv a sociálních hodnot.

Nadační fond pro děti

Modernizace výukových prostor, podpora a rozvoj zájmové činnosti.

NEJSI SÁM - YOU ARE NOT ALONE, o.p.s.

NEJSI SÁM - YOU ARE NOT ALONE, o.p.s.

Společnost aktivně pomáhá dětem z dětských domovů i ostatním skupinám postaveným mimo hlavní zájem společnosti formou vzájemné pomoci.

Nadační fond Svaté Kláry

Podpora ochrany práv a svobod osob s mentálním postižením, rozvoj jejich zájmů a schopností a vytváření předpokladů pro jejich společenskou integraci.