Nadace a nadační fondy

Nadační fond Solidarita a přátelství

Shromažďování prostředků pro pomoc seniorům a lidem, kteří se dostali do těžké životní situace. Cílem je vytvářet podmínky pro hodnotný život.

Němčičky 144 +

Nadační fond Zdenky Podhajské

Podpora hudebních skladatelů, interpretů, dirigentů, tanečníků, choreografů a dalších umělců.

Dětská dopravní nadace

Zajišťujeme pomoc osiřelým dětem po obětech dopravních nehod formou pravidelných finančních příspěvků určených především pro zajištění studia.

Nadace Pražské děti

Pořádání veřejných sbírek. Organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Nadační fond Arnošta z Pardubic

Podpora vzdělávacích a výzkumných činností a studentských aktivit Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Onkos, nadační fond

Zajišťování pomoci pacientům s nádorovým onemocněním, jejich rodinám i ošetřujícímu personálu.

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio

Podpora české audiovizuální tvorby a tvůrčích osobností v oblasti literární přípravy.

Nadace Proměny

Podporujeme projekty na obnovu městských parků a přírodních a historických pamětí krajiny. Poskytujeme městům granty na rozvoj veřejných prostranství.

Nadační fond Modrý hroch

Snaha o zlepšení prostředí při ústavní léčbě a modernizaci léčebně preventivní péče o poraněné děti.

Nadace Leontinka

Nadace Leontinka

Nadace pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením ve věku 0-25 let.

Nadační fond díla Ondřeje Knolla

Propagace a podpora díla a samotné osobnosti fotografa a knihkupce Ondřeje Knolla.

Nadační fond Romana Šebrleho

Podpora seniorů, kteří se zasloužili svojí prací a úspěchy o zviditelnění a reprezentaci České republiky.

Nadační fond pro biomechaniku člověka

Nadace podporuje činnost v oblasti biomechaniky na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Nadace Františka Faltuse

Podporujeme vzdělání a práci studentů a pedagogů v oboru stavebních ocelových konstrukcí na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Nadace 17. listopadu

Podpora vzdělávání nadaných studentů ze sociálně slabších vrstev na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Nadace ČEZ

Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání a sportu.

Nadace Sirius

Účelem nadace je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí.

Nadační fond Českého rozhlasu

Správa nadačního fondu Světluška určeného na pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením. Pořádáme charitativní koncerty a akce.

Nadační fond Druhá šance

Zajišťujeme odbornou pomoc osobám se sklony k sebevraždě a osobám, které postihla tragédie sebevraždy v rodině.

Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové

Podpora, ochrana a propagace odkazu a díla profesora Karla Svolinského.

Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu

Podpora lidí se zdravotním postižením při jejich vzdělání a předprofesní přípravě.

Nadační fond JV a JV

Podpora jedinců a skupin vyžadujících zvláštní pozornost. Pomoc zvířatům v nouzi, podpora soukromých útulků i depozit.

Nadační fond Martina Bubera

Podpora rozvoje vzdělanosti a zlepšování životních podmínek v České republice. Zaměření na dlouhodobé aktivity, diskuzní setkání a realizace dalších projektů.

Nadační fond Gymnázia Trutnov

Zajišťujeme finanční zdroje pro aktivity školy, které nelze financovat z jejího rozpočtu a spravujeme nemovitý majetek ve vlastnictví fondu.

Nadační fond Dětský čin roku

Zaměřujeme se na výchovu dětí základního školního věku k pravdě, dobru, lidskosti a vzájemnosti. Pořádáme stejnojmennou charitativní akci.

Nadace Arcibiskupský seminář v Praze

Pořádáme křesťanské letní tábory pro chlapce či víkendová setkání. Seminář lze považovat za místo i za období života, především je výchovným společenstvím.

Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri

Pomoc chudým v zemích třetího světa prostřednictvím křesťanských misionářů. Podpora sirotků a podvyživených dětí ve Rwandě a Kongu.

Nadace Senio

Naším cílem je zachování kvality života seniorů a jejich aktivní účasti na životě občanské společnosti.

Nadace obce Chvalovice

Podpora vzdělávání, propagace v kulturních činnostech, v ochraně a péči o životní prostředí a v sociální a zdravotní oblasti.

BBH - nadační fond

Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života.

Nadační fond PLASTY a PRYŽE

Rozvoj výuky a zlepšení studijních, materiálních, životních a pracovních podmínek studentů.

Nadační fond Ivana Hlinky

Podpora bývalých hráčů a ostatních činovníků ledního hokeje, kteří se sami nebo jejich rodiny, nacházejí v sociálně obtížné životní situaci.

Nadační fond The Music FunDation

Provoz nadačního fondu, jehož cílem je zvyšování počtu lidí, kteří se aktivně věnují hudbě a přiblížení hudby všem věkovým a sociálním skupinám.

Nadační fond cen Alfréda Radoka

Shromažďujeme peněžní, materiální i jiné prostředky na podporu divadelní tvorby.

Nadační fond Kolowrátek

Podpora nadaných dětí a mladistvých i osob v tíživé sociální či zdravotní situaci.

Tvrz Bernartice, o.s.

Naším cílem je obnova, správa a propagace kulturní památky.

Nadační fond Hotelové školy v Mariánských Lázních

Naším cílem je zvelebení objektu školy a její propagace, spolupráce s veřejností, zahraniční styky a sociální činnosti.

Nadace solidarity

Ochrana lidských práv, kulturních památek a tradic. Rozvoj a podpora vědy, vzdělávání, tělovýchovy, sportu a poskytování humanitární pomoci.

Nadační fond Firm4y - Senior

Nadační fond pomáhá osamělým seniorům v materiální, sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti.

Jihomoravská komunitní nadace

Jihomoravská komunitní nadace

Podporuje kulturní, výchovné, ekologické a sportovní projekty, které přispívají k rozvoji regionu Břeclavska a Hodonínska.

Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni

Snaha o zabezpečení důstojných životních podmínek lidem z řad policejního či hasičského sboru, kteří byli zraněni při výkonu povolání.