Ústavy vysokých škol

Sexuologický ústav 1. LF a VFN - Univerzita Karlova

Poskytujeme léčebnou a poradenskou péči pro pacienty s problémy v pohlavním životě a nabízíme pregraduální výuku v oblasti sexuologie. Zajišťujeme diagnostiku a léčbu sexuálních poruch, poruch sexuální identifikace či vyšetřování a léčbu poruch plodnosti muže.

Ústav fyziologie Lékařské fakulty v Hradci Králové - Univerzita Karlova

Ústav zajišťuje výuku fyziologie pro magisterské studium všeobecného a stomatologického lékařství i pro bakalářské studium.

Katedra organické a bioorganické chemie Farmaceutické fakulty - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje výuku předmětů Obecné a anorganické chemie, Organické a bioorganické chemie, Laboratorní techniky, Biostatistiky a Chemometrie. Výzkumy se zaměřují na přípravu biologicky aktivních látek a výzkum akcelerantů transdermální permeace.

Ústav vědeckých informací 1. LF a VFN - Univerzita Karlova

Zabezpečování knihovnických, bibliograficko-informačních, reprografických a dalších služeb pro pedagogické a vědecké pracovníky fakulty a studenty.

Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje výuku didaktických disciplín a podílí se na výuce dalších předmětů ve studiu učitelství fyziky. Nabízíme výuku bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia v prezenční i kombinované formě.

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Zajišťujeme poradní a expertní podporu rektorovi a dalším představitelům Univerzity, získáváme a zprostředkováváme informace o životním prostředí. Podílíme se na univerzitní výuce přednáškami, vedením diplomových prací a doktorských studentů.

Ústav politologie Filozofické fakulty - Univerzita Karlova

Ústav zajišťuje výuku jednooborového i dvouoborového studia Politologie v bakalářské, magisterské i doktorské formě.

Katedra gymnastiky Fakulty tělesné výchovy a sportu Fakulty tělesné výchovy a sportu - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje didaktickou výuku gymnastiky a tance pro studenty prezenčního i kombinovaného studia, trenérské školy a specializovaných kurzů. Zabýváme se tvorbou estetické funkce pohybu a ověřováním programů kompenzačních cvičení.

Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky Institutu ekonomických studií - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje výuku v oblastech teorie ekonomické integrace, hospodářské politiky, veřejných financí a trhu práce či v oblastech institucí a ekonomické politiky Evropské unie, teorie průmyslové organizace a regulace, regulatorní ekonomie i politické ...

Katedra sociální práce Filozofické fakulty - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje jednooborové bakalářské i magisterské a postgraduální doktorské studium oboru Sociální práce.

Katedra základů kinantropologie a humanitních věd Fakulty tělesné výchovy a sportu - Univerzita Karlova

Katedra se zaměřuje na oblast filozofické podmíněnosti kinantropologie, přínos pohybových aktivit zdravému způsobu života či pohybové režimy. Zapojujeme se do vědeckých a vzdělávacích programů v rámci programu Comenius a Visegrad.

Katedra politologie a sociologie Právnické fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku v oblasti sociologie, psychologie, politologie, psychologie pro právníky, sociální psychologie, morálky, práva a etiky.

Ústav anatomie 3. LF - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku pro magisterský program všeobecné lékařství s preventivním zaměřením a pro bakalářský program klinická anatomie.

Katedra filosofie Katolické teologické fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku filosofie, dějin filosofie, logiky, epistemologie, ontologie, metafyziky, dějin umění a dějin současné filosofie.

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF - Univerzita Karlova

Zajišťujeme pregraduální i postgraduální výuku v oblasti buněčné biologie i patologie a podílíme se na odborném vedení diplomových a doktorských prací. Zabýváme se vědeckou a výzkumnou činností.

Katedra evropského práva Právnické fakulty - Univerzita Karlova

Nabízíme výuku právních předmětů vztahujících se k Evropské unii. Zajišťujeme studium v oblasti evropského práva, harmonizace práva v EU, vnějších vztahů EU či práva na ochranu spotřebitele.

Ústav ošetřovatelství 2. LF - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku předmětu Ošetřovatelství v prvním a druhém ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a realizujeme výuku ošetřovatelských, psychologických a pedagogických disciplín v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství ve ...

Katedra estetiky Filozofické fakulty - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje studium estetiky v bakalářské, magisterské i doktorandské formě jako samostatný obor nebo v kombinaci s druhým oborem.

Katedra biblických věd Katolické teologické fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku problematiky Starého a Nového zákona, písma svatého a biblické teologie či výuku latiny a řečtiny.

Katedra tělesné výchovy Matematicko-fyzikální fakulty - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje výuku tělesné výchovy. Pořádání letních a zimních výcvikových kurzů. Kurzy jsou zaměřeny na míčové a vodní sporty, cyklistiku a lyžování.

Katedra biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku v oblasti dějin starozákonního a novozákonního textu a doby, etiky, teologie, písemnictví, židovských tradic a zvyků. Poskytujeme magisterské a bakalářské studium. Zaměřujeme se na porozumění, prozkoumání a interpretaci Starého a Nového ...

Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku v oblasti tělovýchovného lékařství, balneoterapie, fyzioterapie a rehabilitace.

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF - Univerzita Karlova

Nabízíme studium bakalářského studijního programu ošetřovatelství a magisterských programů lékařství a stomatologie.

Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje přípravu studentů v bakalářském, magisterském i postgraduálním programu oboru geografie.

Anatomický ústav 1. LF - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku oborů lékařství, zubní lékařství, fyzioterapie, ošetřovatelství a stomatologie prezenční i kombinovanou formou.

Katedra biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje výuku biofyziky, matematiky a fyzikální chemie a poskytuje studentům informace o metodikách vědecké práce v přírodovědných oborech. Pro obor Zdravotnická bioanalytika nabízíme volně volitelný předmět Gerontologie.

Farmakologický ústav 1. LF - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku farmakologie a klinické farmakologie v bakalářských, magisterských a postgraduálních studijních programech prezenční i kombinovanou formou.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku biofyziky a informatiky pro bakalářské i magisterské studijní programy.

Katedra tělesné výchovy FAF & LFHK - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje výuku tělesné výchovy. Cílem katedry je zajistit zlepšení fyzické i psychické kondice studentů. Oddělení odborné jazykové přípravy zajišťuje jazykovou přípravu studentů a zaměstnanců, která se realizuje formou praktických nebo seminárních ...

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF - Univerzita Karlova

Zajišťujeme pregraduální i postgraduální výuku v oblasti lékařství, biochemie, biomedicíny a molekulární i buněčné biologie. Provádíme výzkumné práce v oblasti experimentální onkologie.

Ústav patologické fyziologie 1. LF - Univerzita Karlova

Nabízíme výuku patologické a klinické fyziologie, zajišťujeme pregraduální i postgraduální studium a poskytujeme služby laboratoře pro molekulární patofyziologii a morfologii.

Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje výuku oborů se specializací na andragogiku a personální řízení v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu.

Ústav všeobecného lékařství 1. LF - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku v oblasti zdraví a nemoci v komunitním prostředí, charakteristiky primární péče a její spolupráce s péčí specializovanou.

Ústav patologické fyziologie 2. LF - Univerzita Karlova

Ústav zajišťuje výuku v oblasti patologické fyziologie a lékařství. Nabízí školení studentů postgraduálního studia v biomedicíně.

Ústav patologie 1.LF UK a VFN

Zabýváme se pregraduální výukou studentů v oboru lékařství včetně stomatologického směru. Podílíme se na výuce studentů bakalářského studia a zajišťujeme postgraduální vzdělávání patologů. Provádíme výzkum chorob pohybového aparátu, kardiovaskulárního ...

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku lékařské biochemie s jejími patobiochemickými, klinickými a diagnostickými aspekty v preklinické a klinické části studia. Provádíme biomedicínský výzkum.