Oddělení dlouhodobě nemocných

Geriatrická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme geriatrickou kliniku. Poskytujeme ambulantní i lůžkovou specializovanou geriatrickou péči nemocným vyššího věku ze spádové oblasti i superkonziliární péči. Zabýváme se prevencí, diagnostikou a léčbou nejčastějších onemocnění vyššího věku, ...

Nemocnice Valtice, s.r.o. - Oddělení dlouhodobě nemocných

Provoz oddělení dlouhodobě nemocných.

OTEVŘENO (Zavírá v 14:30)

Nemocnice Milosrdných bratří

Poskytujeme péči chronicky nemocným občanům s cílem zlepšení jejich zdravotního stavu a dosažení úplné či částečné soběstačnosti.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení poskytuje standardní ošetřovatelskou a léčebnou péči převážně starým a dlouhodobě nemocným. Péče spočívá v každodenní hygienické očistě, podávání stravy, krmení, aplikaci léčebných přípravků, zajištění kontrolních vyšetření, polohování, posazování, …

Léčebna pro dlouhodobě nemocné

Léčebna poskytuje komplexní léčebnou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči pro chronicky nemocné převážně geriatrického věku, kteří vyžadují dlouhodobou péči.