Oddělení dlouhodobě nemocných

Geriatrická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme geriatrickou kliniku. Poskytujeme ambulantní i lůžkovou specializovanou geriatrickou péči nemocným vyššího věku ze spádové oblasti i superkonziliární péči. Zabýváme se prevencí, diagnostikou a léčbou nejčastějších onemocnění vyššího věku, ...

SurGal Clinic - Oddělení dlouhodobé intenzivní péče

Provozujeme oddělení dlouhodobé intenzivní péče. Na tomto oddělení je poskytována dlouhodobá intenzivní péče zejména pacientům s umělou plicní ventilací. Na oddělení DIP jsou přijímáni pacienti z akutního lůžka, u kterých se neobnovila jedna nebo více ...

Oddělení dlouhodobě nemocných A - Nemocnice Vyškov

Provozujeme oddělení dlouhodobě nemocných. Poskytujeme služby starším a dlouhodobě nemocným občanům. Oddělení disponuje 90 lůžky. Přijímáme pacienti na základě žádosti praktických či odborných lékařů a z jednotlivých akutních oddělení nemocnice. Ošetřujeme ...

Nemocnice Valtice, s.r.o. - Oddělení dlouhodobě nemocných

Provoz oddělení dlouhodobě nemocných.

OTEVŘENO (Zavírá v 14:30)

Nemocnice Milosrdných bratří

Poskytujeme péči chronicky nemocným občanům s cílem zlepšení jejich zdravotního stavu a dosažení úplné či částečné soběstačnosti.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení poskytuje standardní ošetřovatelskou a léčebnou péči převážně starým a dlouhodobě nemocným. Péče spočívá v každodenní hygienické očistě, podávání stravy, krmení, aplikaci léčebných přípravků, zajištění kontrolních vyšetření, polohování, posazování, …

Léčebna pro dlouhodobě nemocné

Léčebna poskytuje komplexní léčebnou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči pro chronicky nemocné převážně geriatrického věku, kteří vyžadují dlouhodobou péči.