Logopedické poradny

Rodinné centrum Maják, z. s.

Rodinné centrum Maják, z. s.

Centrum nabízí rodinám s malými dětmi prostor pro vzájemné sdílení podobných problémů, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a poradenství (zdravotní, finanční gramotnost apod.). Podporujeme sociální vztahy, toleranci a solidaritu. Poskytujeme pomocnou ruku …

Mgr. Renata Lukášová

Ordinace se zaměřením na klinickou logopedii.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Klinická logopedie – Mgr. Věra Kejdanová

Ordinace klinické logopedie. Diagnostika, prevence a terapie vad řeči, sluchu a hlasu. Tuto péči poskytujeme pro děti i dospělé. Kineziologie, AFT, terapie přitahovacích polí, A4M, akupunktura pro mysl, SRT.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Mgr. Jaroslava Uhlíková

Ambulance se zaměřením na klinickou logopedii. Odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči jako je koktavost, brebtavost a opožděný vývoj řeči.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Speciálně pedagogické centrum Klíč

Speciálně pedagogické centrum Klíč

Centrum poskytuje služby zejména dětem s vadami zraku, vadami řeči, poruchami autistického spektra a hyperaktivitou od 2 do 26 let. Příprava dětí na vzdělávání a pomoc při kompenzaci jejich handicapu. Rodinné poradenské a integrační centrum. Děti a ...

Klinická logopedie Kelarová s.r.o.

Provoz logopedické ambulance. Diagnostika a terapie poruch řeči v rozsahu oboru klinická logopedie. Reedukace komunikativních poruch dětí i dospělých. Ke vstupnímu vyšetření je nezbytná žádanka lékaře (dětského, praktického nebo odborného lékaře – neurologa, …

Mgr. Jitka Dombiová – speciální pedagog v oboru logopedie

Speciálně pedagogické poradenství. Diagnostika a odstraňování potíží v učení a řeči. Styly učení – hledání cesty, jak se efektivně učit (pro žáky ZŠ, studenty SŠ, VŠ). Výuka češtiny pro cizince (i děti). Předškolní příprava pro ZŠ. Pomoc v ...

Mgr. Halka Petláková - ordinace klinické logopedie

Provozování ordinace klinické logopedie. Specializace na vady výslovnosti, narušený vývoj řeči, poruchy sluchu, koktavost, rozštěpy a dyslexii.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Dětské logopedické centrum Synkova

Dětské logopedické centrum Synkova

Dětské logopedické centrum je určeno pro děti s vadami a poruchami komunikace, včetně přidružených symptomů, ve věku od 3 do 7 let. Do zařízení jsou přijímány děti v průběhu celého roku, vždy na doporučení našeho klinického logopeda. Kapacita stacionáře je …

GARC Kladno s.r.o.

Geriatrické a rehabilitační centrum poskytuje následnou lůžkovou rehabilitační péči a péči se zaměřením na geriatrii a chronicky nemocné. Dále provozujeme specializované ambulance, ordinaci praktického lékaře a domácí péči.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 10:00)

ZŠ a MŠ logopedická Brno

Vzdělávání učitelů v oblasti logopedické péče. Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro integrované děti na základních školách.

EUC Klinika Plzeň s.r.o.

EUC Klinika Plzeň (dříve Poliklinika Denisovo nábřeží) je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů ambulantních lékařských služeb v regionu. Klinika nabízí jak primární péči praktických lékařů, tak širokého spektra ambulantních specialistů. Součástí kliniky …

LOGOMEDICAL s.r.o.

Nabízíme péči dětem i dospělým v oblasti poruch řeči, poruch hlasu i sluchu. Poskytujeme poradenství v oblasti komunikace a řečového projevu. Dále provádíme nácvik pohybových stereotypů, rozvoj zrakové percepce a paměti, rozvoj komunikačních dovedností a ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Program H plus, s.r.o.

Moderní soukromé zdravotnické zařízení poskytující komplexní ambulantní péči v ojedinělém prostředí se zázemím nejlepších lůžkových pracovišť. Zajišťujeme lékařské služby pro dospělé i pro děti, jednotlivce i rodiny, stejně jako pracovně lékařské služby pro …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Logopedie Anděl

Specializujeme se na péči o pacienty z oblasti klinické logopedie. Zajišťujeme diagnostiku a péči o děti a dospělé s poruchami komunikace. Poskytujeme logopedická vyšetření s potvrzením ke studiu.

PaedDr. Helena Kuchlerová

Naše logopedická ambulance se zabývá diagnostikou a terapií řečových, hlasových a sluchových vad a poruch u dětí i dospělých. Logopedická péče je bezplatná. Je hrazena v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven.

PhDr. et Mgr. Markéta Štochlová

Provozuji logopedickou ordinaci. Provádím prevenci, diagnostiku a terapii poruch komunikace u dětí i dospělých.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mgr. Lucie Vavrečková

Provozuji logopedickou ambulanci, kde poskytuji diagnostiku a terapii dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Logoběžka - logopedie bez překážek

Nabízíme služby klinického logopeda, speciálního pedagoga a výuku cizích jazyků.

Mgr. Šárka Petráková

Provoz logopedické ordinace.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

LOGOPEDIE Vsetín s.r.o.

Zabýváme se diagnostikou i terapií poruch řečové komunikace u dětí, dospívajících a dospělých. Pracujeme s klienty s poruchami výslovnosti, opožděným vývojem řeči, vývojovou dysfázií, koktavostí, breptavostí, poruchami řeči získanými poškozením mozku atd. ...

PaedDr. Václav Baslík

Nabídka logopedické prevence, diagnostiky a terapie dětí i dospělých. Poskytujeme konzultace rodičům, kteří očekávají narození dítěte s rozštěpovou vadou. Provádíme také vyšetření poruch polykání a epifaryngoskopie s obrazovou a zvukovou nahrávkou. ...

Mgr. Daniela Poledňáková

Nabídka poradenství, terapie a konzultace v oboru speciální pedagogiky, logopedie, specifické poruchy učení nebo poruchy pozornosti.

Mgr. Lenka Sojková

Provoz logopedické ordinace.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

PaedDr. Jana Simonová

Poskytuji komplexní péči v klinické logopedii. Léčím poruchy komunikace dětí i dospělých. Zaměřuji se na správnou výslovnost, na opožděný nástup řeči, dále na chronické nebo náhle vzniklé problémy s plynulostí řeči, vyslovováním, s dorozumíváním se mluvenou, …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Ambulance klinické logopedie - Pardubická nemocnice

Provozujeme ambulanci klinické logopedie. Zabýváme se diagnostikou a terapií narušené komunikační schopnosti. Pomáháme s nemluvností, neplynulostí, dyslálii, dysgramatismy a se symptomatickými poruchy řeči.

Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Jsme soukromá klinika se zaměřením na vady řeči a sluchu. Logoped – klinická logopedie a psychologie, koktavost, psychiatrie, neurologie, biofeedback, ORL. Dále nabízíme ušní, nosní, foniatrie, audiologie, rehabilitace a také masáže. Máme smlouvy se všemi ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Lenka Kader Aghová

Jsme pedagožky s dlouholetou praxí ve školství. V současné době působíme ve Smysluplné škole ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. 6 v pražském Karlíně, kde pracujeme také s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Sdružení Karlínské centrum pro školáky jsme založily ...

Mgr. Julie Exnerová

Nabídka logopedické péče pro děti i dospělé, nápravy vad řeči, koktavosti, práce se stavy po mozkových příhodách.

Mgr. Eva Papežová

Poskytuji služby logopedické terapie a rehabilitace těžkých poruch vad řeči a sluchu.

Mgr. Eva Höslová

Provozování logopedické ordinace.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mgr. Lucie Šťovíčková

Logopedie klinická - pro děti a dospělé s vrozenou nebo získanou vadou řeči. Náprava řečových vad.