Pobočky Město Litoměřice

Městský úřad Litoměřice

Královské město Litoměřice je z jedné strany lemováno okouzlující kopcovitou krajinou Českého středohoří a ze strany druhé soutokem řek Labe a Ohře. Malebné historické jádro města, které ohraničuje z velké části dochované gotické opevnění, je od roku 1978 ...

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Město Litoměřice

Odbor je rozdělen na 2 úseky, úsek územního plánování a úsek investic. Do odboru je začleněn rovněž městský architekt.

Odbor územního rozvoje

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Město Litoměřice

Státní odborný dozor v silniční dopravě, poskytují registr vozidel a zajišťují správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků, odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Město Litoměřice

Zajišťuje evidenci veškerého nemovitého majetku města, provádí prodeje pozemků a staveb, prodeje bytů, podává přiznání k dani z převodu nemovitostí. Zajišťuje sepsání kupních smluv, nájemních smluv na nemovitosti. Vede evidenci o splátkách kupní ceny ...

Město Litoměřice

OTEVŘENO (Zavírá v 14:30)

Město Litoměřice

Oddělení sociálně - právní ochrany dětí vyhledává dětí v ohrožení a působení na rodiče, kteří zanedbávají výchovu dětí, rozhoduje o výchovných opatřeních. Kurátoři řeší problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného, a mladistvých, u …

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Město Litoměřice

Přijímá ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací od stavebníků a vydává souhlas k jejich provedení. Vydává souhlas k užívání stavby, eventuelně vydává kolaudační souhlas pro stavby, jejichž vlastnosti nemohou budoucí ...

Stavební úřad

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Město Litoměřice

Vedení účetnictví městského úřadu, správa rozpočtu města, rozborová činnost, zajišťování finanční agendy města, vedení personální a mzdové agendy, likvidace cestovní příkazů, správa části místních poplatků, zpracování daňových přiznání a statistických ...

Odbor ekonomický

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Město Litoměřice

Odbor se stará o úsek ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany ZPF, ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství, lesního hospodářství a zdravého města.

Odbor životního prostředí

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Město Litoměřice

Sběrný dvůr určen občanům města Litoměřice, kteří mohou odpady na sběrném dvoře odevzdávat zdarma, je požadován po občanech průkaz totožnosti. Přijímá papír, plast, sklo, textil, elektrozařízení, světelné zdroje a svítidla, biologicky rozložitelný odpad, ...

Město Litoměřice

Zajišťování kompletní evidence a hospodaření s majetkem Městského úřadu, sčítání domů, bytů a obyvatel, doručování služ.pošty obyvatelům města, zajišťování agendy cestovních dokladů, občanských průkazů, evidence obyvatel, zajišťování provozu systému CZECH ...

Odbor správní

OTEVŘENO (Zavírá v 14:30)

Město Litoměřice

Vedení živnostenského rejstříku a vyřizování žádostí o výpisy ze živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola a sankční řízení za porušení povinností podle živnostenského zákona, koordinace a spolupráce s orgány státní správy, státního odborného dozoru, …

Živnostenský úřad

OTEVŘENO (Zavírá v 14:30)

Město Litoměřice

Zpracování návrhů rozpisu rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu, správa nemovitého majetku, které slouží školám a školským zařízením, vítání občánků a organizace výročních svateb, evidence veškerých sportovních oddílů na území města, kontrolní ...

Odbor školství, kultury a památkové péče

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Městská policie Litoměřice

Městská policie Litoměřice je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.