Pobočky Město Nymburk

Městský úřad Nymburk

První písemná zpráva pochází z roku 1257. Město se nachází v nadmořské výšce 186 metrů. Na území žije 14 351 obyvatel. Ve městě lze navštívit gotický chrám sv. Jiljí z konce 13. století. Poskytují služby Czech Pointu.

Hlavní pobočka

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

MÚ Nymburk - Odbor obecní živnostenský úřad

Vykonává státní správu v přenesené působnosti v oblastech o živnostenském podnikání v platném znění, týkající se živností ohlašovacích volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných, dozor nad ochranou spotřebitele. Plní funkci Centrálního registračního místa …

Odbor obecní živnostenský úřad

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

MÚ Nymburk - Odbor výstavby

Pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce, vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, územní rozhodnutí o změně využití území, územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, územní rozhodnutí o dělení nebo …

Odbor výstavby

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

MÚ Nymburk - Odbor informatiky

Kompletní zajištění provozu informačních systémů, technické služby jako zajištění internetu a GISu, zajištění provozu PC v Městském kulturním středisku, analyzuje jednotlivé činnosti úřadu a jejich součinnost, navrhuje aplikační programové vybavení a ...

Odbor informatiky

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

MÚ Nymburk - Odbor školství, kultury a památkové péče

Zajišťují rozpočty, evidence majetku, odpisy, zápisy a změny ve školském rejstříku, zpracování výroční zprávy za školství, poskytování příspěvků tělovýchovným jednotám, součinnost s komisí pro školství, kulturu a sport zřízenou při radě města, organizaci ...

Odbor školství, kultury a památkové péče

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

MÚ Nymburk - Odbor ekonomický

Odbor zajišťuje sestavování a rozpis rozpočtu, kontrola plnění rozpočtů, sledování čerpání přiznaných dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů, přípravu materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města, kontrolu hospodaření zřízených ...

Odbor ekonomický

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

MÚ Nymburk - Odbor správních činností

Odbor zajišťuje evidenci obyvatel města, matriku, ověřování listin a podpisů, služby CZECH-POINT, občanské průkazy, cestovní doklady, volby, evidenci vozidel a řidičů, přestupky na úseku dopravy, na úseku občanského soužití, přestupky proti majetku a proti …

Odbor správních činností

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

MÚ Nymburk - Odbor sociálních věcí

Odbor poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení situace občana, případně společně posuzovaných osob, s důrazem na problémové skupiny, zabývá se prevencí negativních jevů a poskytuje informace a koordinaci sociálních služeb. Vyjadřuje se k žádostem ...

Odbor sociálních věcí

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

MÚ Nymburk - Odbor správy městského majetku

Odbor zajišťuje správu veřejných prostranství a zařízení města, správu budov ve vlastnictví města a správu na úseku silničního hospodářství a dopravy včetně majetkové správy města Nymburk.

Odbor správy městského majetku

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

MÚ Nymburk - Odbor životního prostředí

Působí jako orgán státní správy v přenesené působnosti na úseku vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, myslivosti, rybářství, lesního hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, státní rostlinolékařské správy, ochrany zvířat proti týrání, ...

Odbor životního prostředí

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Turistické informační centrum Nymburk

Poskytování všeobecných informací o městě a jeho okolí, prodej upomínkových předmětů, turistických průvodců, informačních brožur, map a pohlednic, vyhledávání vlakových a autobusových spojů, informace o místních kulturních, společenských a sportovních akcích, …

Turistické informační centrum

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Městská policie Nymburk

Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Podílí se na prevenci kriminality v obci, …

Městská policie

OTEVŘENO (nonstop)