Pobočky Akademie múzických umění v Praze

Akademie múzických umění v Praze

Akademie zajišťuje studium uměleckých oborů na třech fakultách hudebního, divadelního a filmového zaměření.

Akademie múzických umění v Praze

Středisko zajišťuje soustředění a tělovýchovné kurzy posluchačů AMU, AVU a VŠUP. Organizuje několikadenní workshopy.

učební, výcvikové a ubytovací středisko

Akademie múzických umění v Praze - Ubytovací zařízení AMU

Zařízení zajišťuje ubytování domácích i zahraničních studentů a pedagogů. Kapacita objektu je 18 dvoulůžkových pokojů vybavených sociálním zařízením.

Kabinet komorní hry Hudební fakulty

Kabinet komorní hry umožňuje studentů seznámit se s díly vídeňských klasiků, českých skladatelů, představitelů hudebního baroka a s díly soudobými.

Ústav pro taneční vědu Hudební fakulty

Ústav se zabývá výzkumem tance z hlediska historie taneční kultury a problematikou taneční analýzy a notace. Dále se věnuje publikační činnosti.

Katedra pantomimy Hudební fakulty

Katedra realizuje výuku v oblasti imaginární pantomimy, clownerie a grotesky.

Katedra tance Hudební fakulty

Katedra zajišťuje výuku v oblasti tance se zaměřením na moderní, klasický a lidový tanec, choreografii a taneční vědu.

Katedra bicích nástrojů Hudební fakulty

Cílem výuky je vychovat sólisty a komorní hráče a to jak v oboru multipercussion, tak i tympánisty nebo hráče na melodické bicí nástroje.

Katedra dechových nástrojů Hudební fakulty

Katedra zajišťuje výuku v oblasti hry na dechové nástroje se zaměřením na klarinet, fagot, hoboj, trombon, tubu, lesní roh, flétnu a trubku.

Katedra zpěvu a operní režie Hudební fakulty

Cílem studia je pod nabýt schopnost ovládat svůj hlas v klasickém zpěvu nebo stát se profesionálem v oboru operní režie.

Katedra dirigování Hudební fakulty

Katedra se zabývá výukou dirigentské techniky, interpretace a celkového chápání hudby od chorálu až po současnost.

Nadace Hudební fakulty

Nadace zajišťuje podporu uměleckých a vzdělávacích aktivit členů akademické obce Hudební fakulty a aktivit, které s touto činností souvisí.

Ústav teorie hudby Hudební fakulty

Ústav působí jako vědecké pracoviště hudební fakulty, na jehož půdě je pěstována a rozvíjena hudební teorie jako samostatný vědecký obor.

Katedra teorie a kritiky Divadelní fakulty

Katedra zajišťuje výuku předmětů z historie a teorie divadla a divadelní kritiky pro všechny obory akademie a koordinuje ediční činnost fakulty.

Katedra produkce Divadelní fakulty

Výuka budoucích produkčních, manažérů a samostatných producentů pro práci v divadlech, hereckých společnostech, kulturních a uměleckých agenturách. Studium poskytuje orientaci v oblasti ekonomie a práva s důrazem na aplikaci v uměleckém provozu.

Katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty

Katedra se věnuje přípravě budoucích profesionálů působících ve všech oblastech dramatické výchovy dětí školního a předškolního věku.

Katedra scénografie Divadelní fakulty

Výuka je zaměřena na scénografii divadelní, filmovou i televizní a na scénografii kostýmu a masky. Předmětem studia jsou dramatické vlastnosti prostoru a tvarování dramatické postavy.

Centrum audiovizuálních studií Filmové a televizní fakulty

Centrum je výzkumným a pedagogickým pracovištěm fakulty, zaměřeným na výuku, výzkum a aplikace v oblasti vizuálních a audiovizuálních médií.

Katedra zvukové tvorby Filmové a televizní fakulty

Studium je zaměřeno na výchovu samostatných tvůrčích pracovníků, mistrů zvuku a zvukových režisérů, pro celou oblast zvukové tvorby.

Katedra střihové skladby Filmové a televizní fakulty

Katedra připravuje budoucí profesionály pro střihovou skladbu v plném rozsahu audiovizuálních medií a s ohledem na nové počítačové technologie.

Katedra autorské tvorby a pedagogiky Divadelní fakulty

Katedra nabízí alternativní, psychosomaticky orientované pojetí praktického i teoretického studia dramatické kultury, tvorby i tzv. divadelnosti s arteficiálním i obecnějším určením s důrazem na tvořivou komunikaci.

Katedra režie Filmové a televizní fakulty

Studium se zaměřuje na rozvíjení představivosti, tvořivosti a odpovídající míry kritického myšlení filmových a televizních režisérů.

Katedra produkce Filmové a televizní fakulty

Katedra zajišťuje výuku budoucích odborníků pro řídicí funkce a management ve filmu, televizi, reklamě a kulturní oblasti obecně.

Katedra kamery Filmové a televizní fakulty

Studium směřuje k rozvoji koncepční kameramanské tvorby studenta, která je výsledkem tvůrčího záměru a stojí na základech znalosti a uplatnění zákonitostí vztahů mezi technickými parametry filmového obrazu a následnou emocionální odezvou diváka.

Katedra fotografie Filmové a televizní fakulty

Fakulta zajišťuje výuku fotografické tvorby, kterou je studium teorie, techniky, dějin a estetiky oboru a společensko-vědní výzkum vlivu fotografie.

Katedra dokumentární tvorby Filmové a televizní fakulty

Katedra vyučuje filmařskému řemeslu s důrazem na specifiku dokumentaristického myšlení a cítění.

Katedra animované tvorby Filmové a televizní fakulty

Katedra zajišťuje výuku animovaného filmu. Studijní obor je zaměřen na výchovu samostatných tvůrčích pracovníků klasické, ručně vytvářené animace.

Katedra skladby Hudební fakulty

Katedra zajišťuje výuku a rozvoj studentů v oblasti skladby. Dále je vyučována aplikovaná skladba, doplňující skladatelské disciplíny a teorie.

Katedra činoherního divadla Divadelní fakulty

Katedra zajišťuje studium herectví, režie a dramaturgie. Základním principem pedagogické činnosti je tradiční divadelní jazyk evropského typu činohry jako svérázného jevu divadelní kultury.

Kabinet obrazové techniky Filmové a televizní fakulty

Oblast výuky pokrývá širokou škálu předmětů z oblasti filmové techniky, televizní techniky, teorie fotoprocesu, exponometrie, optiky, laboratorního zpracování filmů, trikové techniky, kolorimetrie a digitální techniky.

Kabinet hlasové a mluvní výchovy Divadelní fakulty

Kabinet zajišťuje výuku techniky mluveného projevu, jevištní řeči, zpěvu, uměleckého přednesu, rozhlasového herectví a melodramu.

Akademie múzických umění v Praze - učební a výcvikové středisko

Středisko zajišťuje soustředění a tělovýchovné kursy posluchačů AMU, AVU a VŠUP. Dále nabízí rekreační pobyty pro veřejnost.

Galerie AMU

Galerie vystavuje závěrečné práce a projekty studentů Akademie múzických umění.

Provozovna Praha 1

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)

Katedra cizích jazyků AMU

Katedra zajišťuje výuku cizích jazyků a češtiny na Akademii múzických umění a Akademii výtvarných umění.

Hudební fakulta

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti hudebního umění se zaměřením na teorii a dějiny hudby, skladbu, dirigování, zpěv a operní režii, tanec, hru na nástroje a nonverbální a komediální divadlo.

Filmová a televizní fakulta

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti filmového a televizního umění se zaměřením na zvukovou, animovanou a dokumentární tvorbu, fotografii, kameru, obrazovou techniku, produkci, režii, scenáristiku, dramaturgii a střihovou skladbu.

Divadelní fakulta

Fakulta zajišťuje výuku ve všech oborech divadelní tvorby a to jak v oblasti činoherního divadla tak v oblasti divadla alternativního a loutkového.