Pobočky Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec - městský úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1220. Město se nachází v nadmořské výšce 475 metrů. Na území žije 22 812 obyvatel. Ve městě lze navštívit Státní hrad a zámek.

Městská policie Jindřichův Hradec

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití a obecně závazných vyhlášek a nařízení.

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor životního prostředí

Správa v oblasti vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání a další.

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Výkon státní správy na úseku územně plánovacího úřadu a stavebního úřadu v rozsahu stanoveném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor správy majetku města

Provádíme správu a zajišťujeme údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví města, nakládáme s nemovitostmi města.

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor vnitřní správy

Technické zajištění chodu městského úřadu, výpočetní a kancelářské techniky, autoprovozu, správy a vybavení budov, mzdové a personální agendy a další.

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor sociálních věcí

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor rozvoje

Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace.

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor finanční

Zajišťujeme účetnictví a výkaznictví města, správu místních poplatků, pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu.

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor dopravy

Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků.

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor živnostenský a správních činností

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík.