Pobočky Město Kolín

Město Kolín

Provoz úřadu města pocházejícího z roku 1261. Nadmořská výška 195 metrů. Osídlení 30 927 obyvateli. Služba Czech POINT. Zahrnuje kulturní památky Chrám sv. Bartoloměje, Kapucínský klášter, synagogu, radnici, židovský hřbitov a věž Práchovnu.

Hlavní pobočka

Brzy zavírá (17:00)

Město Kolín

Původní dřevěná synagoga vznikla už v 15. století. Po jejím požáru místní Židé v letech 1642 – 1696 postavili zděnou raně barokní stavbu. Synagoga sloužila náboženským účelům až do zániku kolínské židovské obce v roce 1953. Nyní slouží synagoga ke slavnostním …

Město Kolín

Správa bytových i nebytových prostor v majetku města. Zajištění pronájmů, prodeje, dražeb, privatizací, půjček a věcných břemen bytových a nebytových prostor v majetku obce. Zahrnuje pronájmy reklamních ploch.

Odbor správy bytových a nebytových prostor

Město Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství je orgánem státní správy na úseku ochrany a tvorby životního prostředí v oblastech ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství, ochrany rostlin, ochrany ...

Odbor životního prostředí a zemědělství

Brzy zavírá (17:00)

Město Kolín

Zajišťuje veškerou stavebně právní činnost města. Nabídka konzultací.

Odbor výstavby - stavební úřad

Brzy zavírá (17:00)

Město Kolín

Odbor školství, kultury a sportu zajišťuje, koordinuje, usměrňuje a kontroluje činnosti na úseku školství, a to jak v samostatné působnosti zřizovatele příspěvkových organizací, tak v přenesené působnosti správy rozpočtové kapitoly školství.

Odbor školství, kultury a sportu

Brzy zavírá (17:00)

Město Kolín

Odbor správních činností a přestupků zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, voleb, referenda, sčítání lidu, domů a bytů, vidimace a legalizace, matrik, státního občanství a ...

Odbor správních činností a přestupků

Brzy zavírá (17:00)

Město Kolín

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává státní správu a samosprávu na úseku sociální péče a zdravotnictví. Je pověřen výkonem sociálně právní ochrany dětí a v rámci sociální práce poskytuje sociální poradenství a pomoc přispívající k řešení ...

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Brzy zavírá (17:00)

Město Kolín

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování zajišťuje přípravu a realizaci stavebních zakázek města. Úřad územního plánování.

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Brzy zavírá (17:00)

Město Kolín

Odbor obrany a krizového řízení zabezpečuje přenesený výkon státní správy na úseku obrany, branných opatření, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, krizového řízení, hospodářských opatření za krizových stavů, ochrany utajovaných informací a zvláštních ...

Odbor obrany a krizového řízení

Brzy zavírá (17:00)

Město Kolín

Odbor hospodářské správy zabezpečuje veškeré potřeby a služby nutné pro chod městského úřadu, poskytuje občanům informace týkající se městského úřadu, přijímá a přerozděluje poštu určenou odborům a zajišťuje doručení písemností od městského úřadu občanům. ...

Odbor hospodářské správy

Brzy zavírá (17:00)

Město Kolín

Odbor finanční spravuje městský rozpočet a finanční fondy, zajišťuje financování města, jeho organizací a organizačních složek, vede komplexní účetní evidenci, vede evidenci městského majetku, vykonává pokladní službu, daňovou agendu. Správce místních ...

Finanční odbor

Brzy zavírá (17:00)

Město Kolín

Odbor dopravy zajišťuje výkon státní správy ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací ve městě Kolín. Státní správa a státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení vozidel, vedení registru ...

Odbor dopravy

Brzy zavírá (17:00)

Město Kolín

Úřad vykonává funkci orgánu státní správy I. stupně v oblasti živnostenského podnikání – pro živnosti koncesované, ohlašovací volné, ohlašovací řemeslné, ohlašovací vázané a v oblasti podnikání v zemědělství.

Živnostenský úřad

Brzy zavírá (17:00)

Město Kolín

Útulek pro psy nabízí také adopce psů. Kapacita útulku je 28 míst.

Město Kolín

Informace zaměřené na turistiku a cestovní ruch, informace o kulturních a společenských akcích. Průvodcovské služby v židovské synagoze a na věži Práchovně. Zpřístupnění židovských hřbitovů. Prodej map, pohlednic, propagačních materiálů a upomínkových ...

Informační centrum

Brzy zavírá (17:00)

Město Kolín

Městská policie zajišťuje ochranu a bezpečnost osob, majetku či dopravního provozu, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití atd.