Pobočky Městská knihovna Mikulov

Městská knihovna Mikulov

Provozujeme knihovnu. Poskytujeme výpůjční a referenční služby. Zajišťujeme kulturní a vzdělávací akce. Nabízíme rezervaci knih a přístup na internet.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Turistické informační centrum Mikulov

Poskytujeme informace o službách, zajímavostech a kulturních akcích. Organizujeme pobyty, programy a výlety. Zajišťujeme tématické prohlídky.

Obecní živnostenský úřad Mikulov

Zajišťujeme výkon státní správy a správních činností na úseku živnostenského podnikání. Provádíme kontrolní činnost. Vedeme živnostenský rejstřík.

MÚ Mikulov - Odbor regionálního rozvoje a investic

Připravujeme a realizujeme investiční akce města. Zajišťujeme podklady pro územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudace.

MÚ Mikulov - Odbor životního prostředí

Vyměřujeme poplatky za znečišťování ovzduší. Udělujeme souhlas s upuštěním od třídění odpadů. Povolujeme vypouštění odpadních vod do kanalizace.

MÚ Mikulov - Odbor finanční

Zpracováváme rozpočet města a organizačních složek. Vedeme účetnictví. Kontrolujeme a vyhodnocujeme rozpočet příspěvkových organizací.

MÚ Mikulov - Odbor územního plánování a stavebního úřádu

Vykonáváme činnost stavebního úřadu. Vydáváme územní rozhodnutí o umístění staveb, změně využití území a dělení nebo scelování pozemků.

MÚ Mikulov - Odbor majetkoprávní

Evidujeme majetek města a připravujeme podklady pro nakládání s ním. Provádíme tvorbu smluv týkajících se nemovitostí.

MÚ Mikulov - Odbor sociálních věcí

Zajišťujeme základní sociální poradenství. Zabezpečujeme koordinaci plánování sociálních služeb. Realizujeme opatření na ochranu dětí.

MÚ Mikulov - Odbor organizační a vnitřních věcí

Zajišťujeme přípravu jednání zastupitelstva a rady města. Vydáváme občanské průkazy a cestovní doklady. Vedeme evidenci obyvatel a řidičů.

Městské kino Mikulov

Provozujeme kino. Celková kapacita je 176 míst. Zajišťujeme filmové projekce ve 3D systému. Pořádáme také kulturně společenské akce a koncerty.