Pobočky Město Semily

Město Semily

První písemná zpráva pochází z roku 1352. Město se nachází v nadmořské výšce 340 metrů. Na území žije 9040 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Město Semily

Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Vypisuje a vydává příslušné registrační doklady k vozidlům, zabezpečuje elektronické zpracování registrovaných dat k ...

Odbor dopravy

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Město Semily

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi, sociálně právní ochrany dětí a úseku sociální práce a služeb. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

Odbor sociálních věcí

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Město Semily

Zajišťování ochrany životního prostředí, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, státní správa lesů, vodní hospodářství a rybářství.

Odbor životního prostředí

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Město Semily

Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, provozních a hospodářských potřeb úřadu, zajišťuje plný provoz podatelny a výpravny. Zpracovává údaje vedené v informačních systémech pro Ministerstvo vnitra (evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní ...

Odbor správní

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Město Semily

Zajišťuje výkon stavebně správní činnosti, provádí místní šetření včetně ústních jednání a vypracovává rozhodnutí a sdělení. Vydává především územně plánovací informaci, územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení a ohlášení, kolaudační souhlas, ...

Stavební úřad

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Město Semily

Úsek školství zpracovává základní dokumenty škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných městem, zajišťuje agendu správy sítě škol, předškolních a školských zařízení v územní působnosti města. Úsek kultury povoluje hudební produkce, mítinky, poskytuje …

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Město Semily

Hospodaří s finančními prostředky města dle platných předpisů, připravuje podklady rozpočet města a kontroluje jeho plnění, vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o příjmech a výdajích a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu, vede evidenci ...

Odbor finanční a plánovací

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Město Semily

Eviduje a vyřizuje žádosti související s movitým a nemovitým majetkem města (pronájmy, výpůjčky, prodeje, směny, věcná břemena, zástavní práva a pod.), eviduje a vyřizuje žádosti týkající se umístění inženýrských sítí a přípojek do městských nemovitostí. ...

Odbor rozvoje a správy majetku

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Město Semily

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení a provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Vyřizuje stížnosti a podněty v oblasti živnostenského podnikání a to jak ze strany podnikatelů, zákazníků i ostatních orgánů státní správy, vede ...

Živnostenský úřad

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Město Semily

Informace o zajímavostech, dopravě, ubytování a kulturním a sportovním vyžití ve městě a okolí, prodej map a propagačních materiálů, rezervace a prodej vstupenek na představení do Kina Jitřenka a KC Golf v Semilech, předprodej vstupenek na kulturní ...

Město Semily

Městská policie je orgánem města a zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly stanovené zákony, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, v zákony ...