Pobočky Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

Česká neuromodulační společnost

Zabýváme se rozvojem neurologie. Zajišťujeme pregraduální a postgraduální přípravy lékařů v oboru neurologie.

Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti gynekologie dětí a dospívajících. Pořádáme odborné konference a kongresy.

Česká společnost lékařské fyziky

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti lékařské fyziky. Sdružujeme lékaře, biology, fyziky, biofyziky, techniky i farmaceuty.

Česká menopauzální a andropauzální společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti menopauzálního a andropauzálního lékařství. Vydáváme odborný časopis Klimakterická medicína.

Česká společnost alergologie a klinické imunologie

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti alergologie a klinické imunologie. Organizujeme odborné vzdělávací přednášky, semináře a kurzy.

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny. Organizujeme odborné vzdělávací akce.

Česká dermatovenerologická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti dermatovenerologie. Zajišťujeme výchovu nových lékařů a pořádáme doškolovací akce či vědecké kongresy.

Česká diabetologická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti diabetologie. Pořádáme vzdělávací kurzy či odborné kongresy, semináře a sympozia.

Česká endokrinologická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti endokrinologie. Pořádáme vzdělávací kurzy a odborné kongresy.

Česká farmaceutická společnost

Zabýváme se shromažďováním, rozvíjením a uplatňováním poznatků farmaceutických věd a jejich aplikací v péči o zdraví.

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie.

Česká fyziologická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti fyziologie. Vydáváme odborný časopis Československá fyziologie. Pořádáme odborné kongresy.

Česká gerontologická a geriatrická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti gerontologie a geriatrie. Vydáváme odborný časopis Česká geriatrická revue.

Společnost lékařské genetiky

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti lékařské genetiky. Pořádáme vzdělávací kurzy a odborné konference.

Česká gynekologická a porodnická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti gynekologie a porodnictví. Pořádáme vzdělávací kurzy a odborné konference.

Česká hematologická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti hematologie. Pořádáme odborné konference, workshopy a sjezdy.

Česká hepatologická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti hepatologie. Pořádáme odborné mezinárodní kongresy.

Společnost hygieny a komunitní mediciny

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti hygieny a komunitní medicíny. Pořádáme či garantujeme odborné kongresy a konference.

Česká chirurgická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti chirurgie. Pořádáme vzdělávací akce či odborné kongresy a sjezdy.

Česká společnost infekčního lékařství

Sdružujeme lékaře pracující v oblasti infekčních nemocí nebo mající zájem o tento obor. Podporujeme rozvoj výzkumu v oblasti infekčního lékařství.

Česká internistická společnost

Vytváříme koncepce rozvoje interní medicíny. Sdružujeme lékaře a ostatní pracovníky z oboru vnitřní lékařství.

Česká společnost klinické biochemie

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti klinické biochemie. Pořádáme postgraduální kurzy, odborné semináře či konference.

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti epidemiologie a mikrobiologie. Pořádáme odborné semináře, konference a sjezdy.

Česká neurochirurgická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti neurochirurgie. Pořádáme postgraduální kurzy neurochirurgie, výroční kongresy a jiné odborné akce.

Česká neurologická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti neurologie. Pořádáme odborné vzdělávací akce či odborné sjezdy a národní i mezinárodní konference.

Česká společnost nukleární medicíny

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti nukleární medicíny. Sdružujeme lékaře, zdravotní sestry, farmaceuty, chemiky, imunoanalytiky a fyziky.

Společnost patologické a klinické fyziologie

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti patologické a klinické fyziologie. Sdružujeme pracovníky ústavů patologické fyziologie lékařských fakult.

Česká společnost pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Pořádáme odborné akce.

Česká onkologická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti onkologie. Sdružujeme lékaře a další odborníky působící v oboru onkologie.

Česká oftalmologická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti oftalmologie. Pořádáme kongresy a vzdělávací semináře. Usilujeme o zvyšování odbornosti svých členů.

Česká pediatrická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti pediatrie. Pořádáme kongresy a vzdělávací semináře. Vydáváme odborný časopis.

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

Zabýváme se problematikou chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Pořádáme kongresy, konference a menší přednáškové akce.

Společnost pracovního lékařství

Sdružujeme odborníky v oboru a podporujeme rozvoj v oblasti pracovního lékařství. Provádíme studium v oblastech vlivu práce na zdravotní stav zaměstnanců.

Psychiatrická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti psychiatrie. Pořádáme vzdělávací akce či konference a semináře.

Česká radiologická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti radiologie. Pořádáme odborné vzdělávací kurzy či radiologické kongresy a schůze.

Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti rehabilitační a fyzikální medicíny.

Česká revmatologická společnost

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti revmatologie. Vydáváme odborný časopis. Pořádáme pravidelné konference či mezinárodní sjezdy.

Sexuologická společnost

Sdružujeme sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílíme se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů.

Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Zabýváme se podporou rozvoje v oblasti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví. Snažíme se podporovat a integrovat výzkum a publikaci.

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Zabýváme se podporou rozvoje v oblasti soudního lékařství a toxikologie či sdružováním specialistů z těchto oborů. Vydáváme odborný časopis.

Společnost psychosomatických integrací

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti psychosomatických integrací.

Česká společnost plastické chirurgie

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti plastické chirurgie. Pořádáme sympozia a vzdělávací kurzy.

Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

Společnost všeobecného lékařství

Podílíme se na tvorbě doporučených léčebných postupů a aktualizujeme koncepci oboru. Pořádáme výroční konference či vzdělávací semináře.

Lékaři za bezpečný život na Zemi

Provozujeme organizaci lékařů a zdravotníků usilujících o prevenci poškozování zdraví v důsledku válečných konfliktů.