Pobočky Český Krumlov - městský úřad

Český Krumlov - městský úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1253. Město se nachází v nadmořské výšce 492 metrů. Město je také na seznamu památek UNESCO. Služby: CzechPOINT.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Centrum Kamínek

Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi. K dispozici je 6 lůžek ve 2 bytech.

MÚ Český Krumlov - Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor životního prostředí a zemědělství realizuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úsecích: ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadové hospodářství, rostlinolékařská péče, vodní hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

MÚ Český Krumlov - Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí zajišťuje na úseku krizového řízení připravenost na mimořádné události a ochranu obyvatelstva, řešení krizových situací, ochranu před povodněmi, požární ochranu, bezpečnost práce a ochranu utajovaných skutečností. Zajišťování matriční ...

MÚ Český Krumlov - Odbor územního plánování a památkové péče

Odbor územního plánování a památkové péče zajišťuje chod oddělení úřadu územního plánování a oddělení památkové péče.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

MÚ Český Krumlov - Odbor školství, sportu a mládeže

Zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí mateřských škol, základních škol, organizačních složek Domu na půl cesty, Domova pro matky s dětmi, zabezpečuje v oblasti školství činnosti související s povinnostmi obce s rozšířenou působností pro správní úřad Městský …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

MÚ Český Krumlov - Odbor stavební úřad

Vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle stavebního zákona kromě územního plánování. V rámci této pravomoci vydává zejména rozhodnutí o umístění staveb, územní souhlasy, souhlasy s ohlašovanými stavbami, stavební ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

MÚ Český Krumlov - Odbor správy majetku

Odbor správy majetku zajišťuje majetkové dispozice města, prodeje, koupě a směnu, nájmy a výpůjčky nemovistostí včetně bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města. Dále realizuje výkupy nemovitostí pro rozvojové aktivity města v úzké spolupráci s Odborem …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

MÚ Český Krumlov - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních věcí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

MÚ Český Krumlov - Odbor investic

Odbor investic na úseku přípravy projektů zpracovává podklady stavebního charakteru, zajišťuje projektovou přípravu, zpracovává stanoviska města, posuzuje investiční záměry a projekty jiných investorů a na základě pověření jedná za město jako účastníka řízení …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

MÚ Český Krumlov - Odbor financí

Odbor financí zajišťuje především každoroční sestavování rozpočtu města, kontrolu jeho plnění a jeho úpravy rozpočtovými změnami během roku. Dále zabezpečuje veškeré finanční operace a pohyby na bankovních účtech města včetně správy přijatých úvěrů.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

MÚ Český Krumlov - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Zaměřujeme se na vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě a správa agendy týkající se autoškol či dopravních přestupků. Rozhodujeme o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu a schvalujeme technickou ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Živnostenský úřad Český Krumlov

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese či pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Služby: CzechPOINT.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Český Krumlov - městský úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1253. Město se nachází v nadmořské výšce 492 metrů. Poskytování služeb Czech POINTu. Město je také na seznamu památek UNESCO. Služby: CzechPOINT.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Městská policie Český Krumlov

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Městská policie má na starosti potlačování kriminálních a sociálně-patologických jevů. Provozujeme městský kamerový systém a pořádáme akce pro děti.