Pobočky Kolín - městský úřad

Kolín - městský úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1261. Město se nachází v nadmořské výšce 195 metrů. Poskytování služeb Czech POINTu. Nachází se zde kulturní památky jako Chrám sv. Bartoloměje, Kapucínský klášter, Synagoga, Věž Práchovna, Radnice či Starý židovský ...

Hlavní pobočka

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Rozhledna Vodárna Kolín

Jedná se o bývalou vodárenskou věž, která byla upravena na rozhlednu. Vodárenská věž byla postavena v letech 1928 – 1930 a její novodobá rekonstrukce proběhla v roce 2014 – 2015, kdy byla zpřístupněna veřejnosti. Celková výška věže je 45 m, ale návštěvníci se …

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

MÚ Kolín - Odbor správy bytových a nebytových prostor

Odbor zabezpečuje pronájmy, prodeje, dražby, privatizace, výpůjčky a věcná břemena bytových a nebytových prostor v majetku obce. Spravujeme bytové a nebytové prostory v majetku města. Dále nabízíme pronájem reklamních ploch, dražbu bytů a domů a prodej bytů a …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Psí útulek Kolín

Provozujeme útulek pro psy. Nabízíme možnost osvojení psů. Zajišťujeme venčení veřejností, odchyt a transport psa.

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

MÚ Kolín - Odbor životního prostředí a zemědělství

Zabezpečujeme ochranu životního prostředí v oblastech ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, rostlin, zvířat proti týrání, veterinární péče, vodního hospodářství, odpadového hospodářství a ovzduší.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MÚ Kolín - Odbor výstavby - stavební úřad

Zajišťujeme stavebně právní činnosti města. Zabezpečujeme také státní památkovou péči, vyvlastňování a omezování vlastnických práv. Poskytujeme smluvně konzultační služby architekta města pro občany, stavebníky a projektanty staveb.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MÚ Kolín - Odbor školství, kultury a sportu

Zajišťujeme, koordinujeme, usměrňujeme a kontrolujeme činnosti na úseku školství. Zabezpečujeme administrativní činnost komise tělovýchovy a sportu.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MÚ Kolín - Odbor správy bytových a nebytových prostor

Zajišťujeme správu bytového a nebytového fondu města. Zabezpečujeme pronájmy, prodeje, dražby, privatizace, výpůjčky a věcná břemena. Realizujeme styk s nájemci při řešení oprav v bytech, udělujeme občanům s trvalým pobytem mimo území města souhlas vlastníka …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MÚ Kolín - Odbor správních činností a přestupků

Vedeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vydáváme občanské průkazy a cestovní doklady. Zajišťujeme volby, referenda, sčítání lidu, domů a bytů, vidimace a legalizace, matrik, státního občanství a přestupků.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MÚ Kolín - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních věcí.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MÚ Kolín - Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Zajišťujeme přípravu a realizaci stavebních zakázek města. Vykonáváme přenesenou působnost v oblasti územního plánování. Realizujeme rozhodnutí příslušných orgánů města o nakládání s nemovitým majetkem.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MÚ Kolín - Odbor obrany a krizového řízení

Zabezpečujeme obranu, branná opatření, ochranu obyvatelstva a požární ochranu. Zajišťujeme krizová řízení a hospodářská opatření za krizových stavů města.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MÚ Kolín - Odbor hospodářské správy

Zabezpečujeme veškeré potřeby a služby nutné pro chod městského úřadu. Zajišťujeme služby v rámci Czech POINTu. Staráme se o vyvěšování dokumentů na úřední desce úřadu.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MÚ Kolín - Finanční odbor

Spravujeme městský rozpočet a finanční fondy, zajišťujeme financování města, jeho organizací a organizačních složek. Vedeme komplexní účetní evidenci a evidenci městského majetku. Vykonáváme pokladní službu a daňovou agendu.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MÚ Kolín - Odbor dopravy

Vedeme registry vozidel, vykonáváme státní odborný dozor v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Provádíme vydávání a odnímání registrace autoškol a schvalování výcvikových vozidel.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Městská ubytovna

Nabízíme možnost ubytování s kapacitou 40 lůžek. Budova je čtyřpodlažní, nemá výtah, pro uživatele je zde 13 pokojů a prostor pro přespání.

MÚ Kolín - Živnostenský odbor

Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský rejstřík.

Městské informační centrum Kolín

Poskytujeme informace o zajímavostech, ubytování a kulturním a sportovním vyžití ve městě a okolí. Prodáváme mapy, suvenýry a průvodce, k dispozici je možnost kopírování, přístup na internet a předprodej vstupenek.

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

Městská policie Kolín

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlížíme na dodržování pravidel občanského soužití a obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Podílíme se na dohledu na bezpečnost a ...