Pobočky Město Moravská Třebová

Město Moravská Třebová

Město Moravská Třebová

Turistické informace o městě a okolí, zprostředkování průvodcovské služby na objednání předem (čeština, němčina, angličtina), prodej publikací o městě, vyhledávání autobusových a vlakových spojů, prodej mezinárodních jízdenek REGIOJET, prodej map …

Město Moravská Třebová

Odbor je v oblasti přenesené působnosti orgánem státní správy na úseku ochrany a tvorby životního prostředí v oblastech vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, ochrany ...

Odbor životního prostředí

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Město Moravská Třebová

Zajišťování stavebně právní činnosti města. Výkon funkce obecního stavebního úřadu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem. Plní úkoly na úseku státní památkové péče ve správním obvodu obce s ...

Odbor výstavby a územního plánování

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Město Moravská Třebová

Odbor vnitřních věcí má dvě oddělení, oddělení Občanské informační centrum a oddělení správní. Oddělení Občanské informační centrum – evidence obyvatel, přihlašování k trvalému pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, příjem žádostí a výdej hotových ...

Odbor vnitřních věcí

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Město Moravská Třebová

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků. Koordinuje prevenci kriminality na území města.

Odbor sociálních věcí a školství

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Město Moravská Třebová

Součástí odboru je oddělení informačních technologií, jehož činnost je nezbytná pro chod celého úřadu i komunikaci mimo úřad. Zajišťuje výpočetní techniku, programové vybavení i metodickou pomoc. Jen tak lze zvládnout požadavky doby – vedle běžných ...

Odbor Kancelář starosty a tajemníka

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Město Moravská Třebová

Činnost správy majetku spočívá převážně v oblasti samostatné působnosti na úseku nemovitého majetku města. Přijímá žádosti o byty a ubytování, připravuje podklady pro rozhodování orgánů města v těchto věcech, kontroluje správu a údržbu bytového fondu, ...

Odbor investic a správy majetku

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Město Moravská Třebová

Odbor finanční v oblasti samostatné působnosti na úseku finančního managementu sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města a optimalizuje využití bankovních služeb pro potřeby města, vyhodnocuje stav volných finančních prostředků města a předkládá ...

Město Moravská Třebová

Vedení registru vozidel a vydávání dat z registru oprávněným osobám, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Vykonává funkci dopravního úřadu ve věcech městské autobusové dopravy a ...

Město Moravská Třebová

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti, vede živnostenský rejstřík, kontroluje živnostenské podnikání.

Odbor Obecní živnostenský úřad

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Město Moravská Třebová

První písemná zpráva pochází z roku 1270. Poloha – na pomezí Čech a Moravy, nadmořská výška 360 m n. m. Na území žije 10 300 obyvatel. Díky dlouhé a bohaté historii nabízí dnes široké spektrum příležitostí pro poznání, pro vnímání krásy i pro potěšení smyslů. …

Městský úřad

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Město Moravská Třebová

Činnost městské policie spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města.